AB BAKANLIĞI'nın Aylık Bülteni - Ocak 2014 - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

AB BAKANLIĞI'nın Aylık Bülteni - Ocak 2014
Tarih: 31.01.2014 > Kaç kez okundu? 3369

Paylaş
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4

06800 Bilkent / ANKARA

Tel: 0 (312) 218 1300

Faks: 0 (312) 218 1464

E-posta: bilgi@ab.gov.tr

düzensiz göç konusunu da öncelikleri arasında

sıralamakta ve düzensiz göçün yarattığı sorun-

larla baş edilebilmesine yönelik eylemlere ön-

celik verilmesi gerektiğinin altını çizmektedir.

Yunanistan, kendisinden sonraki iki dönem

başkanlığını da kapsayacak geniş perspektifli

bir AB Denizcilik Politikasının tanımlanması-

nı da öncelikleri arasına koymaktadır.Sonuç olarak Yunanistan Dönem Başkanlı-

ğı’nın, Avrupa’da yaşanan ekonomik krizin

çözümüne yönelik atılması gereken adımların

yanı sıra kendi gündemini ön plana çıkardığı,

genişleme konusunun ise ihmal edildiği görül-

mektedir.Hazırlayan:

Katılım Politikası Başkanlığı

29

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

¹ Veriler Dünya Bankası, CIA Fact Book ve Dışişleri Bakanlığından alınmıştır.

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/lh.html ,http://www.mfa.gov.tr/litvanya-kunyesi.tr.mfa

29 Kasım 2013 tarihinde European Policy

Center (EPC) isimli düşünce kuruluşunun dü-

zenlediği “Yunanistan’ın Dönem Başkanlığı

Öncelikleri” başlıklı toplantıda ülkesinin ge-

nişleme konusundaki yaklaşımı hakkında bilgi

vermiştir. Büyükelçi Theodoros Sotiropoulos,

genişleme konusuna olumlu yaklaştıklarını ve

Dönem Başkanlıklarında bütün aday ülkelere

eşit mesafede olacaklarını ifade etmiştir. Bü-

yükelçi Sotiropoulos, koşullar yerine getirildi-

ği takdirde komşularının Avrupa’ya doğru

ilerlemelerinden memnun olacaklarını, Yuna-

nistan’ın genişleme gündemini ön plana çıkar-

ma konusunda istekli olduğunu ancak Birlik

içinde farklı görüşlerin var olduğunu belirt-

miştir.Türkiye’nin Birliğe üyeliği ile ilgili olarak

Büyükelçi Sotiropoulos, müzakerelerde daha

fazla faslın açılmasından son derece mutlu

olacaklarını, ancak topun Türkiye’de olduğu-

nu vurgulamıştır. Türkiye’nin Birliğin son

derece önemli bir ortağı olduğunu ve düzensiz

göç konusunda kritik bir rol oynadığının altını

çizen Büyükelçi Sotiropoulos, ancak Türki-

ye’nin AB üyesi bir ülkeyi tanımaması soru-

nunun devam ettiğini ifade etmiştir.

Yunanistan Dönem Başkanlığı Öncelikleri-

nin Litvanya ve İrlanda Dönem Başkanlık-

ları Öncelikleri ile Karşılaştırılmasıİrlanda 2013 yılın ilk yarısında Dönem Baş-

kanlığını üstlenirken, 2013 yılının ikinci yarı-

sında ise bu görevi Litvanya devralmıştır.

2013 yılı genel olarak Avrupa’da yaşanmakta

olan ekonomik krizin etkilerinin devam ettiği

bir yıl olmuştur. Bu çerçevede, Dönem Baş-

kanlıkları öncelikleri arasında AB’de refahın

ve istikrarın sağlanması birinci sırada yer al-

maktadır. Bu sebeple İrlanda ve Litvanya Dö-

nem Başkanlıklarının öncelikleri arasında eko-

nomik krizden çıkmaya yönelik tedbirlerin

önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün-

dür. Aynı şekilde Yunanistan Dönem Başkan-

lığı da ekonomik krizden çıkış ile ilgili konu-

lara büyük önem atfetmektedir.Son üç dönem başkanlığında bankacılık siste-

minin dengeli bir yapıya kavuşturulması ve

Bankacılık Birliği’ne yönelik çalışmaların iler-

letilmesi, sürdürülebilir mali sistem, ekonomi

ve parasal politikalarının koordinasyonunun

güçlendirilmesi ön plana çıkmakta, ekonomik

ve sosyal boyutların birlikte gözetilmesi ge-

rektiği her üç dönem başkanlığının öncelikleri

arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, istih-

dam, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, reka-

betin güçlendirilmesi ve istikrar konuları İrlan-

da, Litvanya ve Yunanistan Dönem Başkanlık-

larının temel öncelikleridir.Genişleme politikası üç dönem başkanlığının

da desteklediği ancak öncelikli konular arasın-

da yer vermediği bir alandır. Genişleme gün-

deminin takip edileceği ve sürece katkı sağla-

nacağı dönem başkanlıkları tarafından vurgu-

lanmıştır. Ancak, her ne kadar genişlemenin

desteklendiği vurgusu yapılsa da, bu konu hiç-

bir dönem başkanlığı için öncelikli bir konu

değildir. Türkiye’nin Birliğe üyeliği konusun-

da ise her üç dönem başkanlığının da destek

verdiği ve bu anlamda ilişkilerin yeniden hız

kazanmasının arzu edildiği ifade edilmiştir.Diğer taraftan Dış Güvenlik ve Savunma Poli-

tikası’nın güçlendirilmesi ile AB’nin sınırları-

nın daha etkin bir şekilde kontrol edilmesi ise

Yunanistan ve İrlanda Dönem Başkanlığı ön-

celikleri arasında yer almaktadır. Buna ek ola-

rak Yunanistan, Birliğin göç politikası ile ilgili

bir takım düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ve

bu anlamda özellikle büyümeye katkı yapabi-

lecek bir göç politikasına ağırlık verilmesi ge-

rektiğini belirtmektedir. Yunanistan ayrıca

28

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ IYunanistan’ın Dönem Başkanlığı ÖncelikleriAYIN KONUSU

27

Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) Dönem Baş-

kanlığını 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla, Litvan-

ya’dan devralmıştır ve 1 Temmuz 2014 tari-

hinde başlayacak olan İtalya Dönem Başkanlı-

ğına kadar 6 ay süreyle üstlenecektir.Yunanistan’ın Dönem Başkanlığı öncelikleri,

“büyüme, istihdam ve uyum”, “AB ve Avro

Bölgesinin bütünleşmesi”, “göç ve sınır ha-

reketliliği” ile “denizcilik stratejisi” olmak

üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır.Bu kapsamda Dönem Başkanlığı öncelikleri,

Avro Bölgesindeki ekonomik ve mali

krizin aşılması ve AB parasal birliğinin

yeni yapısının tamamlanması,

Mali sıkılaştırmanın zamanlamasının,

gerçekçi bir Büyüme ve İstihdam Paketi

ile birlikte hayata geçirilebilecek şekilde

düzenlenmesi,

Ekonomik olarak sağlayacağı faydanın

yanı sıra siyasi istikrar ve sosyal uyu-

mun sağlanması için de son derece

önemli olan, büyümenin güçlendirilmesi

ve bu yolla işsizlikle mücadele edilmesi,

Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleşti-

rilmesi ile ulusal mali ve ekonomi poli-

tikalarının önceden koordine edilmesi

yoluyla, ortak para birimi olan Avronun

istikrarının korunması,

Bankacılık Birliği’ne yönelik çalışmala-

rın ilerletilmesi ve son “Tek Tasfiye

Mekanizması” tasarısı konusunda Avru-

pa Komisyonu ile uzlaşma arayışı için-

de olunması,

Güçlendirilmiş bütçesel ve ekonomik

bütünleşme çerçevesi ilkeleri üzerinde

anlaşmaya varılması,

Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleşti-

rilmesi için önemli bir sütun olarak gö-

rülen sosyal boyuta özel bir önem atfe-

dilmesi ve sosyal boyutta dâhil olmak

üzere birçok alanda dayanışmanın artı-

rılması konusunda çaba gösterilmesi,

Büyümeye yarar sağlayabilecek kap-

samlı bir göç yönetiminin olumlu yönle-

ri üzerinde çalışmaların sürdürülmesi,

Düzensiz göç nedeniyle ortaya çıkan

ekonomik, sosyal uyum ve siyasi istik-

rar ile ilgili sorunlarla baş edilmesine

yönelik eylemlerin tasarlanması,

Sadece büyüme ve kalkınma konularıy-

la sınırlandırılmamış bir AB Denizcilik

Politikasının bütün yönleriyle yeniden

tanımlanması,

olarak ifade edilmektedir.Genişleme politikası Yunanistan’ın Dönem

Başkanlığı öncelikleri arasında yer almamakla

birlikte Yunanistan'ın AB nezdindeki Daimi

Temsilcisi Büyükelçi Theodoros Sotiropoulos,

26

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Bunları Biliyor Musunuz?

Avrupa Birliği’nde tüketicinin bilinçlenmesini sağlayacak ve enerjiyi verimli kullanan ürünlerin kul-

lanımını teşvik edecek “enerji etiketlemesine” ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır. Enerji etiketi; kul-

lanılan ürünün enerji sınıfını, enerji kullanımını ve enerji performansını göstermektedir. Bu kapsam-

da klimaların enerji etiketlemesini düzenleyen Avrupa Birliğinin Klimaların Etiketlenmesine Dair

2010/30/EU sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifinin uygulanması amacıyla Avrupa Ko-

misyonu tarafından yayımlanan (EU) 626/2011 sayılı Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan Klimaların

Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-

mıştır.Tebliğ sayesinde ürünleri piyasaya arz edenler her bir klimada;enerji verimliliği sınıfına şekil ve içeriğine uygun basılı etiket bulunmasını sağlamak,ürün bilgi formunu bulundurmak,belirli bir modeldeki klimaya ilişkin reklamın enerji veya fiyata dair bilgi içermesi halinde,

enerji verimliliği sınıfının da reklamda belirtilmesini sağlamak,belirli bir modeldeki klimaya yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promos-

yon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfını da belirtmek,kullanım talimatlarını temin etmek

zorundadır.Tebliğ çerçevesinde satıcılara,piyasaya arz eden tarafından temin edilmiş etiketin satış noktasındaki klimanın dış ön yüzünde

veya üstünde ve açıkça görülebilir şekilde bulunmasını sağlama,nihai kullanıcının ürünü görmesinin beklenemeyeceği yerlerde, piyasaya arz edenler tarafından

hazırlanmış bilgilerle birlikte pazarlanmasını sağlama,belirli bir modeldeki klimaya yönelik herhangi bir reklamın enerji veya fiyata dair bilgi içerdi-

ği durumda, enerji verimliliği sınıfını da söz konusu reklamda belirtme,belirli bir modeldeki klimaya yönelik özel teknik parametreleri açıklayan herhangi bir promos-

yon materyalinde, promosyonu yapılan modelin enerji verimliliği sınıfı ile piyasaya arz eden

tarafından temin edilen kullanım talimatlarını da belirtmeyükümlülükleri getirilmektedir.

25

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1 (Resmi Gazete

Tarih ve No: 17.12.2013, 28854)

Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM/2013-11) (RG Tarih ve No: 24.12.2013,

28861)

Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) Uy-

gulama Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (No: SGM-2013/21) (RG Tarih ve No: 24.12.2013, 28861)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ

(Sıra No: 2) (RG Tarih ve No: 24.12.2013, 28861)

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı

ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ (RG Tarih ve No: 24.12.2013, 28861)

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) (RG Tarih ve No: 25.12.2013, 28862)

Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6) (Resmi Gazete Tarih ve No: 27.12.2013,

28864)

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye

Denetim Standartları Tebliği No: 10 (Resmi Gazete Tarih ve No: 30.12.2013, 28867)

Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği

No: 16 (Resmi Gazete Tarih ve No: 30.12.2013, 28867)

Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 18

(Resmi Gazete Tarih ve No: 30.12.2013, 28867)

Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS

450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 15 (Resmi Gazete Tarih ve

No: 30.12.2013, 28867)

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/19) (Resmi Gazete Tarih ve

No: 31.12.2013, 28868/2. Mükerrer)AB MÜKTESEBATINA UYUMDA

SON GELİŞMELER

AB Müktesebatına Uyum İçeren Mevzuat Listesi (Aralık 2013)Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih

ve No: 07.12.2013, 28844)

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yö-

netmelik (Resmi Gazete Tarih ve No: 11.12.2013, 28848)

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin

Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarih ve

No: 11.12.2013, 28848)

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik (RG Tarih ve No: 20.12.2013, 28857)

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik (RG Tarih ve No:

24.12.2013, 28861)

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

(Resmi Gazete Tarih ve No: 30.12.2013, 28867/Mükerrer)

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları

(BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6 (Resmi Gazete Tarih

ve No: 10.12.2013, 28847)

Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250)

Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 7 (Resmi Gazete Tarih ve No:

10.12.2013, 28847)

Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2013-2017 ile İlgili Yüksek Planlama

Kurulunun 10/12/2013 Tarihli ve 2013/33 Sayılı Kararı (Resmi Gazete Tarih ve No:

14.12.2013, 28851)

24

23

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Horizon 2020 Ulaşım Alanı 2014-2015 Çağrıları

Programın Hedefi: Horizon 2020 Programı

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 2014-

2015 çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açıl-

mıştır. “Mobility for Growth” başlığı kapsa-

mında havacılık ve havayolu ulaşımı, demir-

yolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, denizyolu ula-

şımı, şehiriçi ulaşım, lojistik, akıllı ulaşım sis-

temleri, altyapı, ulaştırma politikaları için sos-

yo-ekonomik araştırmalar ile ilgili konular,

“Clean Vehicles” başlığı kapsamında elektrikli

ve hibrit araçlar ile ilgili konular ağırlıklı ola-

rak desteklenecektir.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK

’ın ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

Horizon 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2014 Yılı Çağrıları

Programın Hedefi: Program kapsamında;

Yeni Nesil Bileşen ve Sistemler, Geleceğin

İnterneti, İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yöneti-

mi, Robotbilim, Fotonik, Siber Güvenlik ko-

nuları desteklenecektir.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİ-

TAK’ın ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

22

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Horizon 2020 - KOBİ'lerde Yenilikçilik Programı Çağrısı

Programın Hedefi: Avrupa Komisyonu tara-

fından, 11 Aralık 2013 tarihinde, Horizon

2020 - KOBİ’lerde Yenilikçilik 2014 Çağrısı

yayınlanmıştır. Çağrı kapsamında KOBİ’lerin

ve ilgili paydaşların proje başvurusunda bulu-

nabileceği

alanlar

çalışma

programın-

da belirtilmiştir.

KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı kapsamında

KOBİ’lerin bireysel olarak proje başvurusu

yapabilecekleri Yeni KOBİ Aracı (New SME

Instrument) bulunmaktadır. Yeni KOBİ Aracı

kapsamında desteklenecek genel konu başlık-

larına sadece KOBİ’ler başvurabilmektedir.

KOBİ’ler konsorsiyum kurmadan bireysel ola-

rak başvuru yapabilmektedir. Faz 1’de 50.000

Avro’luk net destek verilmektedir. Faz 2’de

ise destek oranı %70 + %25 dolaylı masrafla-

rın desteklenmesi şeklinde olacaktır. Faz 2 için

komisyon desteği 0.5 - 2.5 Milyon Avro tuta-

rında olacaktır. Faz 2’ye doğrudan başvuru

yapılabilmektedir.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK

’ın ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme

teknolojileri (NMP) Alanı 2014-2015 Yılı çağrıları

Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları 2014 Çağrıları

Programın Hedefi: Avrupa’yı tüm araştırmacı-

lar için cazibe merkezi haline getirmeyi hedef-

leyen Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie

Araştırma Programları ve Bursları kapsamında

yer alan Araştırma ve Yenilikçilik Değişim

Programı (Research and Innovation Staff

Exchange Scheme-RISE) ve Yenilikçi Eğitim

Ağları (Innovative Training Network-ITN) ’in

2014 çağrıları, 11 Aralık 2013 tarihi itibari ile

başvuruları kabul etmeye başlamıştır.

Horizon2020 Marie Sklodowska Curie Araş-

tırma Programları ve Bursları kapsamında her

araştırma alanından proje önerileri desteklene-

bilmektedir.

Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK

’ın ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.

Programın Hedefi: Program kapsamında açı-

lan çağrılarda,

-Nanotıp ve Biyomalzemeler,

-Nanobaskılama (2D,3D),

-Nanokompozitler,

-Enerji verimliliği için Nanomalzemeler,

-Sürüdürebilir Nanomalzemler,

-Nanomalzemelerin güvenlik konuları,

-Endüstriyel üretime yönelik uygulama-

lar gibi Ar-Ge alanları desteklenmektedir.Başvuru hakkında detaylı bilgiye TÜBİTAK

’ın ilgili internet sayfasından ulaşılabilir.Programın Hedefi: Program kap-

samında, bilim ve toplum arasında

ilişkiyi güçlendirmek, bilim faali-

yetlerine ilişkin toplumdaki farkın-

dalığı artırmak ve bilim için yeni

yeteneklerin desteklenmesine yö-

nelik faaliyetleri tetiklemek hedef-

lenmektedir. Söz konusu çağrılar

kapsamında bilgi temelli toplumlar

yaratmak adına bilim eğitimi ve

kariyerini genç insanlar için cazip

hale getirmek; araştırma ve yenilik

alanında kadın ve erkekler arasın-

daki eşitsizliği azaltmak; vatandaş-

ların değerleri, çıkarları ve beklen-

Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim 2014-

2015 ÇağrılarıHİBE DUYURULARI

21

tilerini bilim, teknoloji ve yenilik

aktivite ve politikalarına daha iyi

entegre etmek adına faaliyetler des-

teklenecektir.

Programın Bütçesi: Ayrıntılı çağrı

bilgileri ve konuların içeriği alanın

çalışma programında yer almakta-

dır.

Son Başvuru Tarihi: 2 Ekim 2014

Başvuru hakkında detaylı bilgiye

TÜBİTAK’ın ilgili internet sayfa-

sından ulaşılabilir.

 Horizon 2020 Toplum ile ve

Toplum için Bilim 2014-2015

Çağrıları

 Horizon 2020 Değişen Dünya-

da Avrupa 2014-2015 Yılı

Çağrıları

 Horizon 2020 - KOBİ'lerde

Yenilikçilik Programı Çağrısı

 Nanoteknoloji, İleri Malzemeler

ve İleri İmalat ve İşleme tekno-

lojileri (NMP) Alanı 2014-2015

Yılı çağrıları

 Marie Sklodowska Curie Araş-

tırma Programları 2014 Çağrı-

ları

 Horizon 2020 Ulaşım Alanı

2014-2015 Çağrıları

 Horizon 2020 Bilgi ve İletişim

Teknolojileri 2014 Yılı Çağrıları

Horizon 2020 Değişen Dünyada Avrupa 2014-2015

Yılı Çağrıları

Programın Hedefi: Çağrılar kap-

samında; sosyo-ekonomik ve siya-

sal bütünleşme; kültürlerarası dina-

mikler; bölgeler arası sosyal farklı-

lıkların azaltılması; teknoloji ve

yenilikçilik konusunda daha sıkı

işbirliği; Avrupa’nın küresel rolü

(insan hakları ve yargı konuları);

katılımcı, açık ve yaratıcı toplum-

lar; araştırma ve yenilikçilik konu-

larında toplumsal aktörlerin aktif

katılımı; Avrupa’nın 3. ülkelerleilişkileri; Avrupa kültür mirası, Av-

rupalılık kimliği, kültürel çalışmalar

vb. konularında faaliyetler destekle-

necektir.

Ayrıntılı çağrı bilgileri ve konuların

içeriği alan çalışma programında yer

almaktadır.Başvuru hakkında detaylı bilgiye

TÜBİTAK’ın ilgili internet sayfa-

sından ulaşılabilir.

20

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

2013 tarihinde uzlaşmaya varılamaması neti-

cesinde Liberallerin önde gelen siyasetçilerin-

den Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin Guy

Verhofstadt’ı, Alman Hür Demokratlar Başka-

nı Christian Lindner’in ise Olli Rehn’i destek-

leyebileceğini belirtiyor.Avrupa Halk Partisi ve Avrupa Sosyalist Parti-

si’nin seçim yoklamalarında başa baş ilerledi-

ğini belirten yazar, siyasi yarışın büyük bölü-

münün Avrupa Halk Partisi’nin kapalı kapılar

ardındaki müzakerelerine dayandığının da altı-

nı çiziyor.

Kaynak: Financial Times

19

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Peter Spiegel tarafından kaleme alınan

“Avrupalı Liderler Bir Sonraki Avrupa Ko-

misyonu Başkanının Nasıl Seçileceği Konu-

sunda Bölünmüş Durumdalar” başlıklı makale

2 Ocak 2014 tarihinde Financial Times gazete-

sinde yayımlandı.

Geçtiğimiz on yıl içerisinde, Avrupa Birli-

ği'nde İngilizce’nin yerini yavaş yavaş Fran-

sızca'nın aldığını belirten Spiegel ancak son

zamanlarda AB yetkililerinin en sık dillendir-

diği kelimenin Almanca Spitzenkandidat oldu-

ğunu dile getiriyor.

Spiegel makalesinde, “en iyi aday” ya da

“parti listesi lideri” olarak tanımlanan Spitzen-

kandidat kavramının, ilk defa 2013 yılında

Avrupa Sosyalistler Partisi’nin Mayıs 2014

tarihinde

gerçekleşe-

cek Avrupa

Parlamentosu seçimlerinde, partinin tercih

ettiği kişinin Avrupa Komisyonu Başkanı ola-

rak seçileceğini taahhüt etmesiyle Avrupa söz-

lüğüne girdiğini ifade ediyor. Her ne kadar

Avrupa Parlamentosu seçimleri ile Avrupa

Komisyonu Başkanının seçilmesi ve bu şekil-

de AB’nin yürütme koluna demokratik meşru-

luk kazandırılması amaçlanıyor olsa da Spi-

egel’e göre Avrupalı liderler Komisyon Baş-

kanının seçim sürecine ilişkin görüş ayrılıkları

içerisinde bulunuyorlar.

Avrupa Sosyalistler Partisi’nin “en iyi adayın”

Avrupa Komisyonu Başkanı olarak seçilmesi-

nin seçim sürecini demokratikleştireceğini

savunduğunu belirten Spiegel, Avrupa Parla-

mentosu’nun merkez sağında bulunan Avrupa

Halk Partisi’nin de Avrupa Sosyalistler Partisi

ile aynı şekilde düşündüğünü ifade etmesi üze-

rine Spitzenkandidaten kavramının önem ka-

zandığının altını çiziyor. Spiegel, ayrıca Al-

manya Şansölyesi Angela Merkel ve Avrupa

Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy gibi

bazı önemli liderlerin Avrupa Komisyonu

Başkanının seçilme yöntemine olan itirazları-

nın arkasında, bu durumun Avrupa Birliği ku-

rumları arasında çatışmaya neden olabileceği

kaygısının yattığını belirtiyor.

Spiegel, “en iyi adayın” Komisyon Başkanı

olarak seçilmesi gerektiğini savunanlara göre

böylesi bir seçim yönteminin katılımın yüksek

olmadığı Avrupa Parlamentosu seçimlerine

ilgiyi artıra-

cağını

ve

AB karşıtı

popülist partilerin fazla oy almalarının engel-

leyeceğini umduklarını da ifade ediyor.

Ancak, Spiegel’e göre şimdiye kadar seçim

yarışı siyasi oyunlardan uzak görünüyor. Av-

rupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz Ka-

sım ayında rakipsiz olarak Avrupa Sosyalistler

Partisi’nin adayı olarak ortaya çıkarken, Yeşil-

ler Grubunun hangi adayı göstereceği konu-

sunda ise muğlaklık sürüyor. Diğer taraftan,

Spiegel, Avrupa Liberaller ve Demokratlar

İttifakı Grubu’nun (ALDE) Ekonomik ve Mali

Politikalardan Sorumlu Avrupa Komisyonu

Üyesi Olli Rehn ve Belçika eski Başbakanı

Guy Verhofstadt olmak üzere uluslararası are-

nada tanınan adaylar öne süren tek parti oldu-

ğunu dile getiriyor. Spiegel ayrıca, Aralık

Peter Spiegel’ın “Avrupalı Liderler Bir Sonraki Avrupa

Komisyonu Başkanının Nasıl Seçileceği Konusunda Bölünmüş

Durumdalar” Başlıklı Makalesi

18

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

ABD merkezli Alman Marshall Fonu isimli

düşünce kuruluşu uzmanı Joerg Forbrig tara-

fından kaleme alınan “Avrupa’nın Ukrayna

Konusundaki Başarısızlığı: Üç Ders” başlıklı

makale EUobserver’da yayımlandı. Makalede

Ukrayna’nın AB ile serbest ticaret ve siyasi

ortaklık anlaşması sürecini askıya almasının

nedenleri ele alınırken, ilerleyen dönemde

AB’nin atması gereken adımlar tartışılıyor.Makalede Ukrayna’nın AB ile yapacağı ortak-

lık anlaşması sürecini askıya alması 3 temel

nedene bağlanıyor. İlk neden olarak Ukrayna

Devlet Başkanı Viktor Yanukovych’in AB

yanlısı söylemlerinin aksine hükümet ve parla-

mento üzerinde kontrol sağlayarak AB tarafın-

dan talep edilen kararların alınmasını yavaşlat-

tığı ve böylece sürecin nasıl ilerleyeceği konu-

sunda pazarlık için zaman kazandığı gösterili-

yor. İkinci olarak AB’nin uzun dönemli bek-

lentilerine karşılık Ukrayna’nın ekonomik ve

mali çıkarlar gibi kısa dönemli hedeflere odak-

lanmasının ilişkilerde çatışma doğurduğu be-

lirtiliyor. Üçüncü olarak ise, doğu komşuluk

alanında ortaya çıkan ve Rusya tarafından şe-

killendirilen yeni jeopolitik rekabete cevap

vermede AB’nin yavaş kaldığı söyleniyor.Ukrayna ile yaşanan son durumdan AB’nin

ders çıkarması gerektiğinin ifade edildiği ma-

kalede, AB’nin komşuluk politikasını yeniden

gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

AB’nin doğrudan toplumlarla ilişki kurması

önerilirken, vize serbestisi vb. araçlarla Avru-

pa’nın komşularına kapılarını açmasının öne-

mine değiniliyor.Öğrencilerden işadamlarına her seviyeden de-

ğişim programları ile halklar arasındaki iletişi-

min güçleneceği belirtilirken, Avrupa bütün-

leşmesinin ve reformların itici gücü olan sivil

topluma ayrıca önem verilmesi gerektiği vur-

gulanıyor. AB’nin kısa dönem ekonomik ve

sosyal destek konusunda daha bonkör davran-

ması gerektiği ifade edilirken, 1990’larda

Merkez Avrupa ülkelerine yapılan yardımlar

oranında Ukrayna’nın da desteklenmesi gerek-

tiğine dikkat çekiliyor.Makalede son olarak Rusya’nın doğu komşu-

ları üzerindeki baskısını azaltmak için AB’nin

önlemler almasının gerektiği altı çizilirken; bu

ülkelerin enerji arzlarının, ihraç pazarlarının

ve güvenlik düzenlemelerinin çeşitlendirilmesi

konularında AB’nin adımlar atması tavsiye

ediliyor.Kaynak: EUobserver

Joerg Forbrig Tarafından Kaleme Alınan “Avrupa’nın

Ukrayna Konusundaki Başarısızlığı: Üç Ders” Başlıklı Makale

Ali Ünal Tarafından Kaleme Alınan “Turkey’s New EU

Minister to Rekindle Bilateral Relations” Başlıklı

Makale

 Ali Ünal Tarafından Kaleme

Alınan “Turkey’s New EU Minis-

ter to Rekindle Bilateral Relati-

ons” Başlıklı Makale

 Joerg Forbrig Tarafından Kale-

me Alınan “Avrupa’nın Ukrayna

Konusundaki Başarısızlığı: Üç

Ders” Başlıklı Makale

 Peter Spiegel’ın “Avrupalı

Liderler Bir Sonraki Avrupa

Komisyonu Başkanının Nasıl

Seçileceği Konusunda Bölün-

müş Durumdalar” Başlıklı

MakalesiGÜNCEL YAYIN VE MAKALE

ÖZETLERİ

17

Yazar Ali Ünal tarafından kaleme

alınan “Turkey’s New EU Minister

to Rekindle Bilateral Relations” baş-

lıklı makale, 6 Ocak 2014 tarihinde

Sabah gazetesinin Avrupa baskısında

yayımlandı.

Makalede, 2005 yılında başlayan

müzakere sürecinin bugüne dek bir-

takım engellerle süregeldiğine, bu

süreçte bazı fasılların siyasi neden-

lerle bloke edildiğine, bunlara bağlı

olarak iki taraf-

ta

da

güven

erozyonu oluş-

tuğuna

ve

AB’nin Türki-

ye’ye

verdiği

desteğin azaldı-

ğına

değinili-

yor.

Türki-

ye’nin müzakerelerin başladığı gün-

den bugüne kimi AB ülkelerinden

daha iyi bir ekonomik performans

gösterdiğinin ve bölgesel bir güç

olarak başarı sağladığının belirtildiği

makalede, bunlara paralel olarak

Türk kamuoyundaki AB desteğinin

de düştüğüne dikkat çekiliyor.

Yazar, Avrupa Birliği Bakanı olarak

göreve başlayan Mevlüt Çavuşoğ-

lu’nun, böyle bir dönemde ilişkileri

yeniden canlandıracağını ve sürece

hız kazandıracağını düşündüğünü

ifade ederken aynı zamanda, Çavu-

şoğlu’nun Avrupa Konseyi Parla-

menter Meclisi Eski Başkanı oldu-

ğunu ve problem çözme yetisine

sahip bir politikacı olarak tanındığı-

nı hatırlatıyor. Makalede, Çavuşoğ-

lu’nun göreve ilk geldiği günlerde,

karşılıklı güvenin yeniden inşası

konusuna değindiğine ve Yunanis-

tan’ın

dö-

nem başkan-

lığı ile ilgili

yaptığı yo-

rumlara

da

yer veriliyor.

Çavuşoğ-

lu’nun Yu-

nanistan’ın dönem başkanlığı döne-

minde en az bir fasıl açılmasını um-

duğunu belirttiğine dikkat çekilen

makalede, Başbakan Recep Tayyip

Erdoğan ve Avrupa Birliği Bakanı

Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu ay içeri-

sinde Brüksel’e yapacakları ziyare-

tin Türkiye’nin AB üyeliğine olan

ilgisinin devam ettiğinin altını çiz-

me amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Kaynak: Sabah Gazetesi

16

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Sonuç

ABAD, kişisel verilere ilişkin 95/46/AT sayılı

Direktif’in 12(a) maddesinin, kişisel verilere

erişim hakkının kullanılmasında, üye devletler

tarafından ilgiliden ücret talep edilmesine en-

gel teşkil etmediğini, ancak talep edilen mikta-

rın “aşırı” olmaması amacıyla, söz konusu

ücretin, kişisel verilerin ilgiliye ulaştırılmasına

ilişkin masrafı aşmamak koşuluyla, somut ola-

yın özelliğine göre ulusal mahkeme tarafından

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Kararda ayrıca, bir Birlik düzenlemesinin yo-

rumlanması sırasında sadece bir dildeki met-

nin esas alınmasının yeterli olmadığı, AB hu-

kukunun yeknesak bir şekilde uygulanabilme-

sini sağlamak amacıyla, farklı dillerdeki tüm

metinler göz önünde tutularak amaçsal yorum

yapılması gerektiği de vurgulanmaktadır.

sonra, somut olayda ulusal hukuktaki yasal

dayanağa bakılmaksızın konunun kişisel veri-

lerin korunmasına ilişkin 95/46/AT sayılı Di-

rektif’in kapsamına girdiğini ifade etmiştir.

Mahkeme, Direktif’in 12. maddesinin, madde-

nin lafzından hareketle, iki şekilde yorumlana-

bileceğini belirtmiştir. Bu yorumlardan ilki

uyarınca, kişisel verilere erişim hakkı, aşırı

gecikme ve aşırı masraf olmaksızın sağlanma-

lıdır. Bu yorumun benimsenmesi durumunda,

kişisel verilere erişim karşılığında belirli bir

ücret talep edilmesi, bu ücretin aşırı olmaması

koşuluyla mümkündür. Diğer yorum uyarınca

ise, kişisel verilere erişim hakkı, aşırı gecikme

olmaksızın ve herhangi bir ücret talep edil-

meksizin sağlanmalıdır.

Dolayısıyla Mahkeme, hem Direktif’in anılan

düzenlemesi uyarınca kişisel verilere erişim

hakkı bakımından bir ücret öngörülmesinin

mümkün olup olmadığı, hem de ücretin hangi

hallerde aşırı olarak nitelendirilebileceği konu-

larında Direktif’in yorumlanmasına ihtiyaç

duymuştur. Bu çerçevede Hollanda Bölge

Temyiz Mahkemesi’nin ABAD’a yönelttiği

sorular, Divan tarafından yeniden formüle

edildiği şekliyle aşağıdaki gibidir:

1) Direktif’in 12(a) maddesi, kişisel verilerin

belediyenin veri bankasından onaylı bir dö-

küm şeklinde iletilmesi karşılığında bir ücret

talep edilmesini engeller mi?

2) Birinci sorunun olumsuz cevaplanması ha-

linde, Direktif’in 12(a) maddesinin amacı göz

önünde bulundurulduğunda, somut olayda ta-

lep edilen ücret aşırı olarak nitelendirilebilir

mi?

ABAD ilk soruya ilişkin olarak; Direktif’in

Hollandaca metninde kullanılan “aşırı” sözcü-

ğünün sadece “gecikme”ye ilişkin olduğunu,

ancak yorum yapılırken sadece bir dildeki

metnin esas alınmasının yeterli olmadığını,

AB hukukunun yeknesak bir şekilde uygulana-

bilmesini sağlamak için, farklı dillerdeki tüm

metinlerin göz önünde tutulması suretiyle

amaçsal yorum yapılması gerektiğini belirt-

miştir. Bu çerçevede ABAD, Direktif’in diğer

dillerdeki metinlerine bakıldığında, hiçbir me-

tinde kişisel verilere erişimin ücretsiz olması

gerektiğinin kesin şekilde belirtilmediğinden

hareketle, Direktif’in 12(a) maddesinin, kişisel

verilerin iletilmesi karşılığında bir ücret talep

edilmesini engellemediğine karar vermiştir.

ABAD ikinci soruya ilişkin olarak; Direktif’in

anılan maddesinde talep edilecek ücretin hangi

hallerde aşırı olarak nitelendirilebileceğine

dair herhangi bir ölçüt olmadığını, dolayısıyla

üye devletlerin, kişisel veri sahibinin hakları

ile söz konusu verilerin ilgiliye iletilmesinin

mali yükü arasında adil bir denge sağlayacak

şekilde bir ücret belirlemesi gerektiğini belirt-

miştir. Bu doğrultuda, ABAD, talep edilecek

ücretin, kişisel verilerin ilgiliye iletilmesine

ilişkin masrafları aşmaması gerektiğine karar

vermiştir.

Diğer taraftan, ABAD, bireylerin kişisel veri-

lere erişim haklarını daha etkili bir şekilde

kullanabilmeleri amacıyla, üye devletlerin, bu

azami miktarın altında bir ücret belirlemesine

herhangi bir engel bulunmadığını da belirtmiş-

tir.

Sonuç olarak, ABAD kararı uyarınca, talep

edilecek ücretin kişisel verilerin ilgiliye iletil-

mesine ilişkin masrafları aşmaması gerekmek-

le birlikte, somut olayın özelliğine göre bu

ücretin aşırı olarak nitelendirilip nitelendiril-

meyeceği, ulusal mahkeme tarafından değer-

lendirilmesi gereken bir husustur.15

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI TARAFINDAN

VERİLEN

12 ARALIK 2013 TARİHLİ VE C-486/12 SAYILI KARAR

Avrupa Birliği Adalet Divanı

(ABAD), 12 Aralık 2013 tarihli

kararında, “Kişisel Verilerin İşlen-

mesinde Bireylerin Korunmasına

ve Bu Verilerin Serbest Dolaşımına

İlişkin 95/46/AT sayılı Direktif”in

kişisel verilere erişim hakkını dü-

zenleyen 12. maddesini yorumla-

mıştır. Anılan maddede, bu hakkın

aşırı gecikme veya masraf olmaksı-

zın sağlanması gerektiği belirtil-

mektedir. Hollanda Bölge Temyiz

Mahkemesi, bu hükmün, ilgiliden

hiçbir ücret talep edilmemesini mi,

yoksa aşırı bir ücret talep edilme-

mesini mi amaçladığı sorusunu ön

karar yoluyla ABAD’a iletmiştir.

Divan’ın konuya ilişkin kararı,

kişisel verilere erişim hakkının

kullanılması karşılığında idarenin

ilgiliden bir ücret talep edip ede-

meyeceğinin belirlenmesi bakımın-

dan önem taşımaktadır.

Öte yandan, ABAD tarafından

anılan Direktif’in farklı dillerdeki

metinleri de esas alınmak suretiyle

bir yorum yapıldığından, karar, bir

Birlik düzenlemesinin yorumlan-

masında sadece bir dildeki metnin

esas alınmasının yeterli olmayabi-

leceğini ortaya koyması bakımın-

dan da önemlidir.Avrupa Birliği Adalet Divanı

Kararları

14

İlgili AB Mevzuatı

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Bi-

reylerin Korunmasına ve Bu Verile-

rin Serbest Dolaşımına İlişkin 95/46/

AT sayılı Direktif’in 12. maddesi

uyarınca, kişisel verilere erişme hak-

kının aşırı gecikme veya masraf ol-

maksızın sağlanması gerekmektedir.

İlgili Ulusal Mevzuat

Hollanda’nın, kamu kuruluşlarının

elindeki kişisel verilere ilişkin kanu-

nunun (Wet GBA No 494) 79/1 ve

79/2. maddelerinde, ilgilinin talebi

üzerine kişisel verilere ilişkin bilgile-

re erişimin ücretsiz olarak sağlanaca-

ğı, 79/3. maddesinde ise talep edilen

kişisel verilerin onaylı bir dökümü-

nün verilmesi düzenlenmektedir.

Belediyeler

Kanunu’nun

(Gemeentewet) 229. maddesinde ise,

belediyeler tarafından sağlanan hiz-

metlere karşılık, tahmini harcamayı

geçmeyecek şekilde harç alınabilece-

ği belirtilmektedir.

Dava Konusu Olay

Bir trafik ihlali sebebiyle para ceza-

sına çarptırılan X, bu konuda kendi-

sine herhangi bir tebligat yapılma-

dığından bahisle, ikamet ettiği bele-

diyeye başvurarak adres bilgileri

başta olmak üzere, 2008-2009 yılla-

rına ilişkin bazı kişisel verilerine

erişmek istemiştir. Söz konusu be-

lediye, anılan kişisel verilere ilişkin

onaylı bir döküm hazırlamış ve bu-

nun karşılığında ilgiliden 12.80

Avro ücret talep etmiştir.

X, bu karara karşı dava açmış, da-

vanın reddine karar verilmesi üzeri-

ne Bölge Temyiz Mahkemesi’ne

başvurarak, kendisinin onaylı dö-

küm talebi olmadığını, sadece kişi-

sel verilerine erişmeyi talep ettiğini

ve bu sebeple kendisinden herhangi

bir ücret istenmemesi gerektiğini

ileri sürmüştür. Belediye ise, somut

olayda kişisel verilerin onaylı dö-

küm dışında başka bir yolla sağlan-

masının mümkün olmadığını ve bu

hizmet karşılığında ücret talep edil-

mesinin hukuka uygun olduğunu

belirtmiştir.

Bölge Temyiz Mahkemesi, kişisel

verilerin sadece onaylı dökümünün

kamu kurumları tarafından resmi

olarak tanındığı bilgisini verdikten

Avrupa’nın Demografik Durumuna İlişkin Eurostat Verileri

Yayınlandı

1 Ocak 2012 itibarıyla 504,6 Milyon olan 28

üyeli AB nüfusu 1,1 milyonluk bir artışla 2013

yılında 505,7 milyona ulaştı. 2012 yılında AB

genelinde 5,2 milyon bebek dünyaya geldi.

Bebek doğum oranının en yüksek olduğu ülke-

ler İrlanda (‰15,7), Birleşik Krallık (‰12,8),

Fransa (‰12,6), İsveç (‰11,9) ve Kıbrıs

(11,8%) olurken; en düşük olduğu ülkeler ise

Almanya (‰8,4), Portekiz (‰8,5), Yunanis-

tan (‰9,0), İtalya (‰9,0) ve Macaristan (‰

9,1) oldu.

Diğer taraftan AB28’de kaydedilen ölüm sayı-

sı binde 9,9 oranıyla 5 milyon oldu. Birlik

dâhilinde

ölüm

oranının

en yük-

sek oldu-

ğu ülke-

ler Bulgaristan (‰15,0), Letonya (‰14,3),

Litvanya (‰13,), Macaristan (‰13,0), Ro-

manya (‰12,7) ve Hırvatistan (‰12,1) oldu.

Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise İrlanda

(‰6,3), GKRY (‰6,6), Lüksemburg (‰7,3),

Malta (‰8,1) ve Hollanda (‰8,4) oldu.

Doğal nüfus artış oranının (doğum ve ölüm

oranları arasındaki fark) en yüksek olduğu

ülkeler İrlanda (+‰9,5), GKRY(+‰5,2),

Lüksemburg (+‰4,0), Fransa (+‰3,8) ve

Birleşik Krallık (+‰3,8) oldu. 12 ülkede ise

bu oran negatif değerlerde oldu. Bu oranın en

düşük olduğu ülkeler Bulgaristan (-‰5,5),

Letonya (-‰4,5), Macaristan (-‰3,9), Litvan-

ya (-3,5‰), Romanya (-‰2,7) ve Almanya (-

‰2,4) oldu.2012 yılında AB28’de kaydedilen nüfus artışı-

nın yaklaşık %80’i göç neticesinde şekillendi.

Buna göre nüfusuna oranla en fazla göç alan

ülkeler Lüksemburg (+‰18,9), Malta (+‰

7,4), İtalya (+‰6,2), İsveç (+‰5,4) ve Avus-

turya (+‰5,2) oldu. En fazla göç veren ülke-

ler ise İrlanda (-‰7,6), Litvanya (-‰7,1), Le-

tonya (-‰5,8), Estonya (-‰5,7), Yunanistan

(-‰4,0), Portekiz (-‰3,6) ve İspanya (-‰

3,5)

ol-

du.

Sonuç

itibarıyla

17

üye

ülkenin

nüfusu artarken, 11 ülkenin nüfusu ise düştü.

Nüfusuna oranla en fazla artışının yaşandığı

ülkeler Lüksemburg (+‰23,0), Malta (+‰

9,1), İsveç (+‰7,7), Birleşik Krallık (+‰6,2),

Belçika (+‰6,0) ve Avusturya (+‰5,2) oldu.

Bu oranın en düşük olduğu ülkeler ise Litvan-

ya (-‰10,6), Letonya(-‰10,3), Estonya (-‰

6,8), Bulgaristan (-‰5,8), Yunanistan (-‰5,5)

ve Portekiz (-‰5,2) oldu.Kaynak: AB Basın Odası

13

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

12

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Avrupa Ombudsmanı İspanyol Futbol Kulüplerinin Finansmanının

Araştırılması İçin Komisyon Tarafından Başlatılan Soruşturmaya Dair

Değerlendirmelerde Bulundu

Avrupa Ombudsmanı Emily O’Reilly, İspan-

yol futbol kulüplerinin finansmanının araştırıl-

ması için komisyon tarafından başlatılan so-

ruşturmayı büyük bir memnuniyetle karşıladı-

ğını belirtti. O’Reilly Real Madrid CF, Barce-

lona CF, Athletic Club Bilbao ve Club Atléti-

co Osasuna takımlarına adil olmayan vergi

kolaylıklarının sağlandığı iddialarının diğer

Avrupa kulüplerine yatırımda bulunan kişiler-

de yarattığı hoşnutsuzluk nedeniyle açılan so-

ruşturmanın biran önce sonuçlandırılması çağ-

rısında bulundu. Soruşturma, başvuru üzerine

2009 yılında İspanya’nın, İspanyol Futbol ku-

lüplerine AB Devlet Yardımları kurallarını

ihlal ederek onlara adil olmayana vergi kolay-

lığı sağladığı iddiasıyla açılmıştı. İddiaya göre

bu sayede İspanyol kulüpleri birkaç milyar

avro tutarında kazanç sağladı.Kaynak: AB Basın Odası2014 Avrupa Kültür Başkentleri: Riga ve Umeå

Avrupa Komisyonu tarafından 30 Aralık 2013

tarihinde yapılan açıklamada Riga (Letonya)

ve Umeå’nın (İsveç) 2014 Avrupa Kültür Baş-

kentleri olacağı belirtildi.

Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlikten

Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Androulla

Vassiliou konuya ilişkin yaptığı değerlendir-

mede, “Avrupa Kültür Başkentleri” girişimi-

nin 30 yıla yaklaşık bir süredir büyük bir başa-

rı hikayesi olduğunu ifade ederek, bu unvanın

şehirlerin uzun-vadeli kalkınmalarını destekle-

mede ve turizmi geliştirerek istihdam imkanla-

rını artırmada büyük önem teşkil ettiğini be-

lirtti.

Yıl kapsamında gerçekleştirilecek kültürel

programların resmi olarak Riga’da 17 Ocak

2014, Umeå’da ise 31 Ocak 2014 tarihinde

başlatılması öngörülüyor.

Kaynak: AB Basın Odası11

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

İlk Başarılı Avrupa Vatandaş Girişimi Resmi Olarak Avrupa

Komisyonu’na İletildi

23 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu

tarafından yapılan açıklamada, en az yedi üye

devletten, en az bir milyon Avrupa vatandaşı-

nın geçerli desteğiyle hazırlanan ilk başarılı

Avrupa Vatandaş Girişiminin resmi olarak

Komisyon’a iletildiği belirtildi.“Suyun ticari bir emtia değil, kamu malı oldu-

ğunu” savunan Right2Water (Su Hakkı) Avru-

pa Vatandaş Girişimi; Avusturya, Belçika,

Finlandiya, Almanya, Yunanistan, Macaristan,

İtalya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Slo-

vakya, Slovenya ve İspanya’da asgari barajları

geçerek toplamda 1.659.543 destek beyanı

aldı. Önümüzdeki üç ay içerisinde Avrupa

Komisyonu tarafından organizatörlerin Brük-

sel’e davet edilmesi ve Avrupa Parlamento-

su’nda kamuya açık bir oturumun gerçekleşti-

rilmesi planlanıyor.Görüşmeler sonrasında Komisyon’un Vatan-

daş Girişiminin amaçlarını gerçekleştirmek

üzere nasıl bir yöntem izleyeceğine karar ver-

mesi bekleniyor. Ancak, Komisyon’un Vatan-

daş Girişimi ile ilgili hiçbir tasarrufta bulun-

mamaya karar vermesi durumunda, gerekçesi-

ni bir Tebliğ aracılığıyla açıklama zorunluluğu

bulunuyor.Kaynak: AB Basın Odası

Yeni Biyo-Çeşitlilik Ödülü

Komisyon doğa koruma alanında en

iyi uygulamalara yönelik Natura 2000

ödülünü hayata geçiriyor. Avrupa’da

yer alan koruma alanları arasında ku-

rulan bir ağ olan Natura 2000, AB’nin

doğa ve biyo-çeşitlilik politikası ko-

nusunda en önemli yapıtaşlarından

biri olarak görülüyor. Yeni ödül ile

Natura 2000 ağının başarısının ve söz

konusu ağın biyo-çeşitliliğin korunması konu-

sunda taşıdığı önemin kamuoyunun dikkatine

sunulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda ileti-

şim, koruma faaliyetleri, sosyo-ekonomik ya-

rar, ilgilerin/algıların uzlaştırılması ve sınır

ötesi işbirliği alanlarında her yıl beş ödül veri-

lecek.

Ödül için Natura 2000 ile ilintili

tüm ulusal ve yerel otoriteler, işlet-

meler, sivil toplum kuruluşları,

toprak sahipleri, eğitim kurumları

başvurabilecek. Aynı zamanda bi-

reysel başvuru da yapılabilecek.

Son başvuru tarihi ise 18 Şubat

2014 olarak belirlendi. Sonuçlar

2014 yılı Mayıs ayında açıklanacak

ve Brüksel’de düzenlenecek ödül töreniyle sa-

hiplerine verilecek. Ayrıntılı bilgi için Natura

2000 ödülüne yönelik hazırlanan internet say-

fası incelenebilir.Kaynak: AB Basın Odası

10

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Karadağ – AB Katılım Müzakerelerinde Beş Fasıl Açıldı

Kosova ve Sırbistan İlişkilerinin Normalleşmesi için Ek AB Fonu

18 Aralık 2013 tarihinde Brüksel’de gerçek-

leştirilen Hükümetler Arası Konferans’ta Av-

rupa Birliği ile Karadağ arasında yürütülen

katılım müzakerelerinde beş fasıl açıldı. 5.

Kamu Alımları, 6. Şirketler Hukuku, 20. İşlet-

me ve Sanayi Politikası, 23. Yargı ve Temel

Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

fasılları, açılan fasıllar arasında yer aldı.

Genişleme ve Komşuluk Politikasından So-

rumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Stefan Füle,

Hükümetler Arası Konferans sonrasında yaptı-

ğı açıklamada, söz konusu Konferans’ın Kara-

dağ ile katılım müzakerelerinde bir dönüm

noktası olduğunu belirterek, 23. ve 24. fasılları

genişleme sürecinin merkezine yerleştiren ve

bu fasılların müzakere sürecinde ilk açılacak

fasıllar arasında yer almasını öngören ‘yeni

yaklaşım’ gereği bu fasılların açılmasının bü-

yük önem taşıdığını ifade etti. Böylelikle Ka-

radağ’ın müzakere sürecinde toplam yedi fasıl

açılmış oldu.

Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Komisyonu Kosova ve Sırbistan ara-

sındaki ilişkilerin normalleşmesi için öngördü-

ğü fon miktarını artırıyor. 19 Nisan 2013 tari-

hinde Kosova ve Sırbistan arasında ilişkilerin

normalleşmesi için atılacak adımlar konusun-

da mutabakata varılmıştı.

AB tarafından belirlenen

diyalog çerçevesi bağla-

mında

Kosova’da

yerel

seçimlerin organize edilme-

si, Kosova-Sırp belediyeler

birliğinin kurulması ve Ku-

zey Kosova’nın adalet ve

polis yapılarının Kosova

adli ve idari sistemine en-

tegre edilmesi konularında

uzlaşma sağlanmıştı. Bu bağlamda Katılım

Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında 2013

yılı Ekim ayında Komisyon tarafından15 mil-

yon avroluk bir tutar ayrılmıştı. Avrupa Ko-

misyon 20 Aralık 2013 tarihinde söz konusu

tutarın 38,5 milyon Avroya yükseltilmesini

onayladı.

Yapılan artırımın kentsel altyapı, kamu yöneti-

mi, kırsal ile bölgesel kal-

kınma, istihdam, eğitim ve

çevre korumaya yönelik

olarak kullanılması öngörü-

lüyor. Genişlemeden ve

Komşuluk

Politikasından

Sorumlu Avrupa Komisyo-

nu Üyesi Stefan Füle böl-

gede barışın ve istikrarın

güçlendirilmesine

hizmet

edecek yeni fonların bölge

halkları üzerinde doğrudan etkide bulunacağı-

nı dile getiriyor.

Kaynak: AB Basın Odası

28 üye devlet ve 5 aday ülkeden 32,409 kişiye

uygulanan son Eurobarometer anketine göre

Avrupalıların mevcut ekonomik durum konu-

sunda nispeten daha iyimser oldukları görülü-

yor. Anket sonuçlarına göre Avrupalıların ya-

rısından fazlası AB’nin gele-

ceği konusunda daha iyimser.

Zira bir önceki ankette %49

olan bu oran mevcut anket ile

birlikte %51’e yükselmiş du-

rumda. Katılımcıların %43’ü

ise AB’nin krizden çıkış için

doğru yönde ilerlediğini düşü-

nüyor.Diğer taraftan bir miktar iyileşme olsa da bazı

kaygıların devam ettiği görülüyor. Ulusal dü-

zeyde işsizlik (%49), genel ekonomik durum

(%33), enflasyon (%20) ve kamu borcu (%15)

9

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

konusunda endişeler sürerken bireysel bazda

en önemli problem %40’lık bir oran ile enflas-

yon olarak ortaya çıkıyor. Benzer şekilde AB

düzeyinde de bazı kaygılar devam ediyor. Av-

rupalılar genel ekonomik durum (%45), işsiz-

lik (%36) ve üye devletlerin

kamu finansmanını (%26)

AB’nin en önemli ekonomik

problemleri olarak görüyor.

Avroya duyulan güven konu-

sunda ise olumlu bakış devam

ediyor. Avrupalıların %52’si

Avroya desteklerini sürdürü-

yor. Avroya duyulan güvenin

en yüksek olduğu ülkelerin

Lüksemburg (%79), Slovenya (%78), Slovak-

ya (%78), Estonya (%76) ve Finlandiya (%75)

olduğu görülüyor.Kaynak: AB Basın Odası

Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso’nun GKRY Başkanı

Anastasiadis’le Görüşmesinin Ardından Yaptığı Basın Açıklaması

Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso, GKRY

Başkanı Anastasiadis’le görüşmesinin ardın-

dan yaptığı basın açıklamasına GKRY Başka-

nı, yöneticileri ve Kıbrıslı Rumlara mali yar-

dım programını kararlılıkla uygulamalarından

ötürü teşekkür ederek başladı. Önemli bir bö-

lümünde mali konuların konuşulduğu ve Ko-

misyonun GKRY’nin yanında olduğunun vur-

gulandığı görüşmede ayrıca enerji konusu da

gündemdeydi. Öte yandan Kıbrıs sorunu da

görüşmede ele alınan konulardan birisi oldu.

Barroso, basın açıklamasında bu meselenin

çözümü için hem Komisyon hem de kendisi-

nin bireysel çabalarının altını çizdi ve çözüm

için desteklerini bir kez daha yinelediğini ifa-

de etti. 2004 yılında Annan Planı’na verdiği

destekten bu yana Kıbrıs sorununun çözümü

yönünde irade sergilediğini ifade ettiği Anas-

tasiadis’e ayrıca teşekkür eden Barroso çözüm

görüşmelerinin tekrar başlatılmasını umduğu-

nu dile getirip bu yöndeki desteklerini tekrar-

layarak açıklamasını sonlandırdı.

Kaynak: AB Basın Odası

Eurobarometer Sonbahar 2013 Anketi: Ekonomik İyileşmeye

Duyulan Güven Artıyor

19-20 Aralık 2013 tarihlerinde ger-

çekleştirilen AB Zirvesi’nin ana gün-

dem maddesini Ortak Güvenlik ve

Savunma Politikası’na (OGSP) iliş-

kin stratejik tartışmalar oluşturdu.

Zirve’de daha güvenilir ve etkili bir

OGSP için, OGSP’nin etkinliğinin

ve görünürlüğünün artırılması ve

kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği

ifade edilerek, Avrupa’nın savunma

sanayisinin güçlendirilmesinin bü-

yük önem taşıdığı belirtildi.Ekonomi politikası ve sosyal politi-

kaya ilişkin yapılan tartışmalarda ise

genç istihdamına ve ekonominin fi-

nansmanının sağlanmasına odakla-

nıldı. Bu çerçevede, Ocak 2014

itibariyle Genç İstihdamı Girişimi-

nin tamamen operasyonel hale geti-

rilmesi taahhüdü liderler tarafından

da onaylanarak, tek pazarın biran

önce tamamlanmasının öneminin

altı çizildi.Zirve’de ayrıca 21 Ocak 2013 tari-

hinde Sırbistan ile katılım müzake-

relerinin başlatılmasına karar veril-

di.Kaynak: AB Zirvesi

19-20 Aralık 2013 Tarihli AB Zirvesi

 19-20 Aralık 2013 Tarihli AB

Zirvesi

 Eurobarometer Sonbahar 2013

Anketi: Ekonomik İyileşmeye

Duyulan Güven Artıyor

 Avrupa Komisyonu Başkanı

Barroso’nun GKRY Başkanı

Anastasiadis’le Görüşmesinin

Ardından Yaptığı Basın Açıkla-

ması

 Karadağ – AB Katılım Müzakere-

lerinde Beş Fasıl Açıldı

 Kosova ve Sırbistan İlişkilerinin

Normalleşmesi için Ek AB Fonu

 İlk Başarılı Avrupa Vatandaş

Girişimi Resmi Olarak Avrupa

Komisyonu’na İletildi

 Yeni Biyo-Çeşitlilik Ödülü

 Avrupa Ombudsmanı İspanyol

Futbol Kulüplerinin Finansmanı-

nın Araştırılması İçin Komisyon

Tarafından Başlatılan Soruştur-

maya Dair Değerlendirmelerde

Bulundu

 2014 Avrupa Kültür Başkentleri:

Riga ve Umeå

 Avrupa’nın Demografik Durumu-

na İlişkin Eurostat Verileri Yayın-

landıAVRUPA BİRLİĞİNDEN HABERLER

8

7

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

“AB ve Türkiye’de Sivil Toplum” Konulu Diyalog Forumu

Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Pro-

jesi çerçevesinde düzenlenen Diyalog Forumu,

14-15 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da ger-

çekleştirildi.Forumda, “Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlev-

leri”, “Sivil Toplum ve Demokrasi: Yasama

Sürecine Sivil Toplum Örgütlerinin Katılımı”,

“Türkiye ve AB İlişkilerinde STK’ların Rolü”

ile “Sivil Toplum ve Küreselleşme” konulu

oturumlar düzenlendi.Diyalog forumunun açılış konuşmaları Avrupa

Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Ba-

ğış ile AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Proje

Lideri Sayın Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu ta-

rafından gerçekleştirildi. Egemen Bağış ko-

nuşmasında Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkile-

rinde en önemli sorunun önyargılar olduğunu

ve söz konusu engelin ortadan kaldırılmasının

sivil toplum kuruluşları aracılığı ile gerçekle-

şebileceğini ifade etti.Toplantıya, Türk ve AB’li parlamenterler, sivil

toplum kuruluşları, medya temsilcileri, ilgili

kamu kurumlarının çalışanları ve akademis-

yenler katılım sağladılar.AB Bakanlığı Müsteşarı Haluk Ilıcak Europalia Direktörü Kristine De

Mulder’i Kabul Etti

6

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyü-

kelçi Haluk Ilıcak, 17 Aralık 2013 tarihin-

de Europalia Uluslararası Sanat ve Kültür

Festivali Direktörü Kristine De Mulder ve

beraberindeki heyetini kabul etti. Görüş-

mede, Türkiye’nin konuk ülke olarak katı-

lacağı Europalia 2015 Festivali’nin hazır-

lıkları konusunda fikir alışverişinde bulu-

nuldu.

Erasmus+ Programı Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Ulusal Ajansı tarafından 2014-2020

döneminde yürütülecek Erasmus+ Progra-

mı açılış toplantısı 20 Aralık 2013 tarihin-

de İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış top-

lantısında AB Bakanlığı Bakan Yardımcısı

Dr. Alaattin Büyükkaya bir konuşma yap-

tı. Erasmus+ Programı hakkında ayrıntılı

bilgiye Türk Ulusal Ajansı internet adre-

sinden ulaşabilirsiniz.

AB Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması

5

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenle-

nen geleneksel Genç Çevirmenler Yarışma-

sı’nın dördüncü-

sü,

7

Aralık

2013

tarihinde

İstanbul'da ger-

çekleştirildi.

AB’ye

katılım

sürecinde ihtiyaç

duyulacak çevir-

menlerin yetiş-

mesine katkıda

bulunmak

ve

üniversiteleri-

mizde çevirmen-

lik eğitimi alan

öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık

gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına

yönelik farkındalıklarını artırmak amacıyla

düzenlenen yarışmaya bu yıl 24 üniversiteden

toplam 97 öğ-

renci

katıldı.

Yarışmaya ka-

tılan öğrencile-

re Avrupa Bir-

liği Bakanlığı

Müsteşar Yar-

dımcısı V. Öz-

len Üstün Ka-

valalı tarafın-

dan sertifikala-

rı verildi. Ya-

rışmada dere-

ceye giren öğ-

renciler, AB kurumlarını ziyaret etmek üzere

Brüksel’e götürüleceklerdir.

Üniversite Öğrencileri AB Bakanlığı’nı Ziyaret Etti

Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Hu-

kuk, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomi-

si, İşletme, Endüstri Mühendisliği bölü-

mü öğrencilerinden oluşan bir heyet, 9 Aralık

2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı’nı

ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğrencilere, Per-

sonel Dairesi Başkanı Kaan Erkman tarafından

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yapısı, görevleri,

burs, iş ve staj olanakları gibi konularda bilgi

verildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İliş-

kiler Bölümü öğrencilerinden oluşan bir heyet

ise, 11 Aralık 2013 tarihinde Bakanlığımıza

bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında,

Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı

Koordinatörü Sinan Ayhan tarafından AB-

Türkiye müzakerelerinde son durum ve Avru-

pa Birliği'nin kurumları hakkında öğrencilere

bilgi verildi.

Sonuç Odaklı İzleme Sistemi Projesi Sona Erdi

4

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Avrupa Birliği’nden sağlanan fonların daha

etkin izlenmesine yönelik olarak Avrupa Birli-

ği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sonuç

Odaklı İzleme Sistemi'nin Türkiye'de Kurul-

ması Projesi”nin kapanış toplantısı 20 Aralık

2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Ka-

panış toplantısında AB Bakanlığı Müsteşarı

Büyükelçi Haluk Ilıcak bir konuşma yaptı.Proje ile Türkiye’nin AB müktesebatına uyu-

muna destek olmak amacıyla sağlanan mali

yardım kapsamında yürütülen projelerin izle-

mesi yapılarak, sonuç odaklı izleme metodu

ile takibine yönelik kapasite oluşturulması

sağlanmaktadır. Böylece süreç içinde edinilen

bilgi ve tecrübeler, mali işbirliğinin bir sonraki

dönemine yansıtılarak AB fonlarının Türki-

ye’nin AB’ye uyum hedefleri doğrultusunda

daha verimli ve etkin kullanılması amaçlan-

maktadır.Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi Kapanış Çalıştayı

Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Adalet Bakanlığı

ve Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içerisin-

de yürüttüğü, İngiltere Büyükelçiliği tarafın-

dan Avrupa’yı Birleştirme

Programı kapsamında des-

teklenen Avukatlar için

Yargı ve Temel Haklar

Projesi’nin “Kapanış Çalış-

tayı” 13 Aralık 2013 tari-

hinde Ankara’da gerçekleş-

tirildi.

Çalıştaya, Ankara Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesinden

Doç. Dr. Sanem Baykal, Adalet Bakanlığı Av-

rupa Birliği Genel Müdürlüğü AB Projeleri

Uygulama Daire Başkanı Hakim Celalettin

Dönmez, Avrupa Birliği Bakanlığı Siyasi İşler

Başkanı Ege Erkoçak ve Türkiye Barolar Bir-

liği Başkan Yardımcısı Başar

Yaltı ile Adalet Bakanlığı,

Avrupa Birliği Bakanlığı,

Türkiye Barolar Birliği, Kas-

tamonu, Manisa, Trabzon,

Şanlıurfa, Kırıkkale ve Anka-

ra Barolarından temsilciler

katıldı. Proje kapsamında

yedi ilde gerçekleştirilen eği-

tim faaliyetleri ile avukatla-

rın Yargı ve Temel Haklar Faslı ile ilgili far-

kındalığının artırılmasına katkıda bulunuldu.

73. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı

3

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu’nun 5. Toplantısı

Türkiye-AB mali işbirliği sürecinin genel işle-

yişini izlemek ve değerlendirmek üzere

2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarın-

ca kurulan Mali İşbirliği Koordinasyon Kuru-

lu’nun (MIKK) 5. Toplantısı Avrupa Birliği

Bakanı ve Başmüzake-

reci Egemen Bağış’ın

başkanlığında 10 Aralık

2013 tarihinde gerçek-

leştirildi.Türkiye-AB mali işbirli-

ği sürecinde AB’den

sağlanan Katılım Öncesi

Mali Yardım’ın (IPA) ülkemizin AB’ye uyum

hedefleri doğrultusunda kullandırılmasından

sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı evsahipli-

ğindeki toplantıda, 31 Aralık 2013 tarihi itiba-

rıyla sona erecek 2007-2013 dönemini kapsa-

yan IPA çerçevesinde ülkemizde yürütülen

çalışmalara ilişkin genel değerlendirmeler ya-

pıldı ve 2014-2020 yıllarını kapsayacak yeni

IPA dönemine yönelik

hazırlıklar ele alındı.Bakan Bağış mali yar-

dımların bir önceki dö-

nemde olduğu gibi yeni

dönemde de aynı karar-

lılıkla, AB’ye katılım

sürecimizi teşvik eder

nitelikte kullanılması için tüm kurumların elin-

den geleni yapacağından emin olduğunu vur-

guladı.

73. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyo-

nu Toplantısı 5-6 Aralık 2013 tarihlerinde

Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış

konuşması Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanı Cemil Çiçek tarafından yapılırken,

“Türkiye-AB İlişkileri: Müzakere Sürecinde

Mevcut Durum” konusunun tartışıldığı ilk

oturumunun açılış konuşması Avrupa Birliği

Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ta-

rafından gerçekleştirildi.T o pla ntı nın

i ki nc i

ot uru md a

“Demokratikleşme ve Temel Haklar” konusu

tartışılırken, 6 Aralık 2013 tarihinde “Orta

Doğu’da Yeni Durum” konusunda sunuşla-

rın gerçekleştirildiği üçüncü oturum toplantı

ile sona erdi.

AB ile Vize Muafiyeti Diyaloğu Başladı

2

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

Türk İşadamlarına Macaristan’dan Vize Kolaylığı

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 16 Aralık

2013 tarihinde “Vize Serbestisi Diyaloğu Mu-

tabakat Metni” ve “Geri Kabul Anlaşması”

imzalandı. Her iki anlaşmaya da Avrupa Birli-

ği adına Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden

Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström imza atar-

ken, Türkiye adına Vize Serbestisi Diyaloğu

Mutabakat Metni’ni Dışişleri Bakanı Ahmet

Davutoğlu, Geri Kabul Anlaşması’nı ise İçiş-

leri Bakanı Muammer Güler imzaladı. Anlaş-

manın imzası ve diyalog sürecinin açılışı, Baş-

bakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği

Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve

Türkiye’de temsil edilen tüm AB üyesi devlet-

lerin büyükelçilerinin katıldığı bir törenle ger-

çekleştirildi.16 Aralık 2013 tarihinde başlatılan Türkiye ile

AB arasında Vize Muafiyeti Diyaloğu süreci-

nin başarıyla tamamlanması halinde Türkiye,

ilgili AB Tüzüğü’nde vize serbestisine sahip

ülkelerin bulunduğu pozitif listeye alınacak ve

böylece Türk vatandaşları için vize muafi-yeti

gerçekleşecek.Sürece ilişkin ayrıntılı bilgi içeren “Türkiye-

AB Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kabul An-

laşması Hakkında Temel Sorular ve Yanıtla-

rı”na başlıklı kitapçığa Avrupa Birliği Bakan-

lığı’nın internet sayfasından ulaşılabilir.Macaristan ile ticareti geliştirmek ve kolaylaş-

tırmak amacıyla, Macaristan Büyükelçiliği ve

İstanbul Başkonsolosluğu ile Türkiye Odalar

ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı çeşitli

illerin Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsa Baş-

kanları arasında işadamlarına vize kolaylığına

ilişkin protokollerin imza töreni, 13 Aralık

2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Bu protokoller sayesinde, Türkiye ile Macaris-

tan arasındaki ticaret, turizm ve dostluk hac-

minin çok daha ileri seviyelere taşınması ön-

görülmektedir.Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüza-

kereci Egemen Bağış 26 Aralık 2013

tarihinde görevi, yeni atanan Mevlüt

Çavuşoğlu'na devretti.

2002 yılından bu yana AK Parti An-

talya milletvekili olarak görev yap-

makta

olan

Çavuşoğlu,

Ocak

2013

tarihinde

Adalet

ve

Kalkınma

Partisi

(AK

Parti) Dış İliş-

kilerden So-

rumlu Genel

Başkan Yar-

dımcılığı

görevine

getirilmiştir.

Çavuşoğlu, TBMM Türkiye-ABD ve

Türkiye-Japonya Parlamentolararası

Dostluk Grubu Başkanlığı yapmıştır.

2003 yılından bu yana Avrupa Kon-

seyi Parlamenterler Meclisi (AKPM)

Türk Delegasyonu üyesi de olan Ça-

vuşoğlu, 2007-2010 yılları arasında

Türk Delegasyonu Başkanlığını yü-

rütmüş ve aynı dönemde Avrupa

Güvenlik ve Savunma Asamblesi

(Batı Avrupa Birliği Asamblesi)

Türk Delegasyonu Başkanlığı göre-

vini de üstlenmiştir. 2010-2012 yıl-

ları arasında Avrupa Konseyi Parla-

menter Meclisi (AKPM) Başkanlı-

ğı’na seçilmiş olan Çavuşoğlu, bu

görevi üstlenen ilk Türk Parlamenter

olmuştur.

Çavuşoğlu, 2012 – 2014 yılları ara-

sında Avrupa Konseyi Venedik Ko-

misyonu üyeliği yapmıştır. AKPM

Hukuk İşleri

ve İnsan Hak-

ları Komitesi

ile Siyasi İş-

ler ve De-

mokrasi Ko-

mitesinde de

görev

yap-

mıştır.

1988 yılında

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi’nden Uluslararası İlişkiler

lisans derecesi alan Çavuşoğlu, 1991

yılında New York Long Island Üni-

versitesi’nde ekonomi alanında yük-

sek lisansını tamamlamıştır. 1993

yılında Bilkent Üniversitesi Ulusla-

rarası İlişkiler Bölümünde özel öğ-

renci olarak doktora programına baş-

layan Çavuşoğlu, 1993 yılında ka-

zandığı Jean Monnet bursuyla, 1993

– 1995 yılları arasında London

School of Economics’de (LSE) dok-

tora çalışmasına devam etmiştir.

İngilizce, Japonca ve Almanca bilen

Çavuşoğlu, evli ve 1 çocuk babası-

dır.

Avrupa Birliği Bakanlığı Devir Teslim Töreni

Gerçekleştirildi

 Avrupa Birliği Bakanlığı Devir

Teslim Töreni Gerçekleştirildi

 AB ile Vize Muafiyeti Diyaloğu

Başladı

 Türk İşadamlarına Macaris-

tan’dan Vize Kolaylığı

 73. Türkiye-AB Karma Parla-

mento Komisyonu Toplantısı

 Mali İşbirliği Koordinasyon

Kurulu’nun 5. Toplantısı

 Sonuç Odaklı İzleme Sistemi

Projesi Sona Erdi

 Avukatlar için Yargı ve Temel

Haklar Projesi Kapanış Çalışta-

yı Gerçekleştirildi

 AB Bakanlığı Genç Çevirmenler

Yarışması

 Üniversite Öğrencileri AB Ba-

kanlığı’nı Ziyaret Etti

 AB Bakanlığı Müsteşarı Haluk

Ilıcak Europalia Direktörü

Kristine De Mulder’i Kabul Etti

 Erasmus+ Programı Açılış

Toplantısı Gerçekleştirildi

 “AB ve Türkiye’de Sivil Top-

lum” Konulu Diyalog Forumu

Sayı 34

Ocak 2014

TÜRKİYE’NİN AB GÜNDEMİ

1

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI ……………...…………………..……..14

Avrupa Birliği Adalet Divanı Tarafından Verilen 12 Aralık 2013 Tarihli ve C-486/12 Sayılı Karar ................... 14GÜNCEL YAYIN VE MAKALE ÖZETLERİ ……………...…………………………………...17

Ali Ünal Tarafından Kaleme Alınan “Turkey’s New EU Minister to Rekindle Bilateral Relations” Başlıklı

Makale ................................................................................................................................................................... 17

Joerg Forbrig Tarafından Kaleme Alınan “Avrupa’nın Ukrayna Konusundaki Başarısızlığı: Üç Ders” Başlıklı

Makale ................................................................................................................................................................... 18

Peter Spiegel’ın “Avrupalı Liderler Bir Sonraki Avrupa Komisyonu Başkanının Nasıl Seçileceği Konusunda

Bölünmüş Durumdalar” Başlıklı Makalesi ............................................................................................................ 19HİBE DUYURULARI ……………………………………………………………………...….……21

Horizon 2020 Toplum ile ve Toplum için Bilim 2014-2015 Çağrıları .................................................................. 21

Horizon 2020 Değişen Dünyada Avrupa 2014-2015 Yılı Çağrıları ...................................................................... 21

Horizon 2020 - KOBİ'lerde Yenilikçilik Programı Çağrısı .................................................................................. 22

Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme teknolojileri (NMP) Alanı 2014-2015 Yılı çağrıları .. 22

Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları 2014 Çağrıları ........................................................................... 22

Horizon 2020 Ulaşım Alanı 2014-2015 Çağrıları .................................................................................................. 23

Horizon 2020 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2014 Yılı Çağrıları ......................................................................... 23AB MÜKTESEBATINA UYUMDA SON GELİŞMELER …………….……….…………......24

AYIN KONUSU…………………………………….…………………………….…….…...……….27

Yunanistan’ın Dönem Başkanlığı Öncelikleri ....................................................................................................... 27T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ IİÇİNDEKİLER

TÜRKİYE’NİN AB GÜNDEMİ ………………………………………...……………….…...….…1

Avrupa Birliği Bakanlığı Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi ............................................................................. 1

AB ile Vize Muafiyeti Diyaloğu Başladı ................................................................................................................. 2

Türk İşadamlarına Macaristan’dan Vize Kolaylığı .................................................................................................. 2

73. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı .................................................................................... 3

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu’nun 5. Toplantısı ............................................................................................ 3

Sonuç Odaklı İzleme Sistemi Projesi Sona Erdi ...................................................................................................... 4

Avukatlar için Yargı ve Temel Haklar Projesi Kapanış Çalıştayı Gerçekleştirildi .................................................. 4

AB Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması ............................................................................................................ 5

Üniversite Öğrencileri AB Bakanlığı’nı Ziyaret Etti ............................................................................................... 5

AB Bakanlığı Müsteşarı Haluk Ilıcak Europalia Direktörü Kristine De Mulder’i Kabul Etti ................................. 6

Erasmus+ Programı Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi ............................................................................................ 6

“AB ve Türkiye’de Sivil Toplum” Konulu Diyalog Forumu .................................................................................. 7AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN HABERLER ………..…………………………………………...….….8

19-20 Aralık 2013 Tarihli AB Zirvesi ..................................................................................................................... 8

Eurobarometer Sonbahar 2013 Anketi: Ekonomik İyileşmeye Duyulan Güven Artıyor ........................................ 9

Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso’nun GKRY Başkanı Anastasiadis’le Görüşmesinin Ardından Yaptığı

Basın Açıklaması ..................................................................................................................................................... 9

Karadağ – AB Katılım Müzakerelerinde Beş Fasıl Açıldı .................................................................................... 10

Kosova ve Sırbistan İlişkilerinin Normalleşmesi için Ek AB Fonu ...................................................................... 10

İlk Başarılı Avrupa Vatandaş Girişimi Resmi Olarak Avrupa Komisyonu’na İletildi .......................................... 11

Yeni Biyo-Çeşitlilik Ödülü ................................................................................................................................... 11

Avrupa Ombudsmanı İspanyol Futbol Kulüplerinin Finansmanının Araştırılması İçin Komisyon Tarafından

Başlatılan Soruşturmaya Dair Değerlendirmelerde Bulundu ................................................................................. 12

2014 Avrupa Kültür Başkentleri: Riga ve Umeå ................................................................................................... 12

Avrupa’nın Demografik Durumuna İlişkin Eurostat Verileri Yayınlandı ............................................................. 13

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ IAYLIK BÜLTEN

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ A V R U P A B İ R L İ Ğ İ B A K A N L I Ğ I

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4

06800 Bilkent / ANKARA

Tel: 0 (312) 218 1300

Faks: 0 (312) 218 1464

E-posta: bilgi@ab.gov.tr

www.ab.gov.trSAYI 34

OCAK 2014

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 8
Dün Tekil 791
Bugün Tekil 213
Toplam Tekil 4129408
IP 44.211.26.178


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.907 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu