KAZAKİSTAN ANAYASAL SİSTEMİ - Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KAZAKİSTAN ANAYASAL SİSTEMİ - Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
Tarih: 17.03.2012 > Kaç kez okundu? 6969

Paylaş


KAZAKİSTAN ANAYASASI:

Kazakistan anayasası çok anlamlı ve çağdaş bir anayasa özelliği taşıdığını, başlangıcındaki bu cümlelerle göstermektedir:

“Biz Kazakistan halkı, uluslar arası camianın ayrılmaz bir parçası olarak Kazakistan devletinin istikrarlı ve emniyetli bir devlet olmasını istiyoruz. Biz hukukun üstünlüğünü ve insan hakları özgürlüklerini destekliyoruz, biz anayasaya dayalı demokratik bir toplum oluşturmak niyetindeyiz, biz medeni haklara dayalı uluslararası camiayla bütünleşmiş bize ve bizden sonraki nesillere sağlam bir yaşamın temini için bu anayasayı onaylıyoruz.”

Kazakistan anayasası Ocak 1993’de kabul edildi. Anayasaya göre Kazakistan üniter, laik ve demokratik bir ülkedir. Anayasanın 4. maddesi devletin iktidar kaynağının halk olduğunu, Cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerinin halk adına yetki kullanma hakları olduğunu belirtmiştir. Anayasa Kazak halkının toplumsal ve bireysel haklarını güvence altına almıştır. Fikir özgürlüğü, toplantı, gösteri hakkı ve grev hakkı Kazak vatandaşlarına tanınmıştır. Anayasanın 8. maddesi ise özel mülkiyeti güvence altına almış; yalnız ülkenin doğal kaynaklarının mülkiyetinin devlete ait olduğunu belirtmiştir. Anayasanın 58. maddesi ise dini özgürlükleri, devlet yapısı içerisinde kullanmayı ön görmüştür. 29 Nisan 1995 yılında anayasada yapılan değişiklikler referanduma sunulmuş ve halkın %89 oyuyla kabul edilmiştir. Yeni anayasa 9 bölüm, 98 madde ve 267 fıkradan oluşmuştur. Önceki anayasaya göre bazı değişikliklere uğramıştır. Özellikle yeni anayasada yapılan değişiklikler sonucunda;

• Yasama, yargı ve yürütme erklerinin birbirinden bağımsız hareket etmeleri sağlanmıştır.

• Etnik gurupların, kimlik ve hürriyetleri anayasal güvence altına alınmıştır.

• Daha önceki anayasa da ülkenin tek meclisi konumunda bulunan “Yüksek Cumhuriyet Konseyi” yerine “Milli Meclis ve Senato” oluşturulmuştur.

• Cumhurbaşkanının yetkileri artırılmıştır.

• Anayasanın 72. maddesi halka özel mülkiyet hakkını tanınmıştır.

• Anayasa Konseyi oluşturulmuştur.

ÜLKENİN SİYASAL YAPISI:

Kazakistan’ın siyasal sistemi cumhuriyet rejimidir. Kazakistan anayasası 13. faslında Cumhurbaşkanı ülkenin başı olarak bireysel özgürlükler ve hukuk sisteminin teminatı olarak ön görülmüştür. Anayasal sistemin sürdürülmesi, güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve vatandaşların barış ve huzur içinde adil ve hukukun üstünlüğünde yaşamlarını sürdürmesini sağlayacak ülkenin en üst makamı konumundadır. Anayasal çerçevede oluşturulan Kazakistan; demokratik, laik ve egemen bir devlettir. Anayasaya göre hükümet, yasama, yürütme ve yargı arasında bölüştürülmüşse de Cumhurbaşkanı, hükümetin ve yürütmenin başı olarak ülkede ki en yüksek makamdır. Cumhurbaşkanı hükümetin ve yürütmenin başı olmasının yanı sıra, sıralı kuvvetler başkomutanıdır ve her 3 erkin üzerinde de tam bir denetim gücüne sahiptir.

Kazakistan siyasal sisteminde Cumhurbaşkanın çok önemli sorumluluk ve yetkileri vardır. ÖRN: Başbakanı atamak ve görevden almak, Bakanlar kurulunu atamak ve görevden almak, Başsavcıyı atamak ve görevden almak, üst düzey bütün askeri komutanlar, güvenlik makamları ve yargının üst makamlarını atamak ve görevden almak, hükümeti atamak ve görevden almak, Meclisi feshetmek, savaş, barış ve olağanüstü durum Cumhurbaşkanının görevleri arasındadır. Bu hususların bazısında parlamento ve hükümetle düşüncesini açıklamalıdır, buna rağmen karar verme yetkisi Cumhurbaşkanı makamıdır.

Cumhurbaşkanı, halkın oyuyla seçilmektedir. Başbakan ise Cumhurbaşkanı tarafından sunularak parlamentonun onaylanmasıyla göreve başlar. Bakanların ve Başbakan yardımcılarının atama yetkisi de cumhurbaşkanındadır. Merkez Bankası başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından seçilir, parlamentonun onayıyla göreve başlar. Ulusal güvenlik komisyonu başkanı, üst düzey yargıçlar, valiler, kaymakamlar ve büyük şehirlerin belediye başkanlarının atanması ve görevden alınması yetkisi de Cumhurbaşkanındadır. Senatonun 39 üyesinden 7’si Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Yüksek Adalet Divanı başkanı da Cumhurbaşkanı tarafından atanır, parlamentonun onayından sonra göreve başlar. Anayasa Konseyinin 7 kişilik üyesinin 2’si Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Ülkenin bütün diplomatları ve dış temsilciliklerinde görev yapacak olan büyükelçiler, konsoloslar ve üst düzey temsilciler ve üst düzey komutanlar ulusal bütçe komisyonu başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı 5 yıllık süre için seçilir.

Anayasa gereği bu görevi ancak iki kere üst üste sürdürebilir. Bu görevi halen Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı olarak da görev yapan Nursultan Abişulı NAZARBAYEV (1) yürütmektedir. 35 yaşını doldurmuş, 60 yaşını aşmamış, ülkenin resmi dili olan Kazakçayı konuşabilen bütün kazak vatandaşları Cumhurbaşkanlığı için aday olabilirler. Görev yaptığı sürece Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye veya siyasi guruba üye olamaz ve tarafsızdır. Cumhurbaşkanının görevleri arasında;

• Parlamentonun onayını alarak Başbakanı atamak veya görevden almak.

• Başbakan yardımcılarını atamak veya görevden almak.

• Bakanları atamak veya görevden almak.

• Parlamentonun onayını alarak, Merkez Bankası başkanını atamak veya görevden almak.

• Başsavcıyı atamak veya görevden almak.

• Ulusal Güvenlik Komisyonu başkanını atamak veya görevden almak.

• Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanlığı görevini yapmak.

• Parlamentoyu feshetmek.

• Hükümeti görevden almak.

• Halk oylaması ve referandumun yapılmasına karar vermek.

• Anayasada yapılacak değişiklikleri sunmak.

• Askeri, mülki, idari ve diplomatik bütün üst düzey makamları atamak ve görevden almak.

Kazakistan anayasasınca Cumhurbaşkanı nezaretinde faaliyet gösteren ve dorudan doğruya Cumhurbaşkanlığına bağlı bulunan kurumlar var. Bu kurumlar sosyal, kültürel ve çeşitli toplumsal alanlarda doğrudan doğruya cumhurbaşkanın idaresinde faaliyet göstermektedirler. Söz konusu kurumlar:

• Devletin Ulusal siyasetini Oluşturma Konseyi

• Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseyi

• Kazakistan Yüksek Adalet Konseyi

• Cumhuriyet İnsan Hakları Komitesi

• Kazakistan Ulusal Aile ve Kadınlar Komisyonu

• Kazakistan Millet Topluluğu

• Kazakistan İşadamları Konseyi

• Hukuk Siyaseti Konseyi

MİLLİ MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Kazakistan anayasasınca parlamento, ülkenin en üst yasama organıdır. Görev yapan parlamento 2 Meclisten oluşmaktadır.

- Senato (Yukarı Meclis)

- Milli Meclis

PARLAMENTONUN GÖREV VE YETKİLERİ:

• Cumhurbaşkanının anayasanın ıslahı yönünde sunduğu önerilerin kabulü ve yürürlülüğe girmesinin sağlanması.

• Ülkenin Milli bütçesinin onaylanması.

• Başbakan ve Merkez Bankası başkanının salahiyetinin onaylanması.

• Savaş ve barış ilanının onaylanmasına nezaret etmek.

• Cumhurbaşkanının Ulusal Güvenlik ve uluslararası görevler kapsamında silahlı kuvvetlerin kullanılması yönünde önerilerinin onaylanması.

SENATONUN OLUŞUMU:

Kazakistan senatosu parlamentoyu oluşturan iki meclisten biridir. Başlangıçta 47 üyeden oluşmakta idi. Son anayasa değişikliğiyle üye sayısı 39’a düşürülmüştür. Senatoların 7’si doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadırlar. Kalan 32 kişi ise dolaylı yoldan seçim kurullarınca gerçekleşen toplantılar sırasında, ülkedeki 16 ilde gerçekleşen seçimlerle 6 yıllığına seçilmektedirler. Senatör seçilmek için gereken şartlar;

• Seçimlerden önce en az 5 yıl Kazakistan’da ikamet etmek.

• Seçimler sırasında en az 30 yaşı bulunması.

• Üniversite mezunu olmak.

• En az 5 yıl herhangi bir devlet veya özel sektörde çalışma tecrübesi olmak.

• Seçimlerden önce ilgili ilde veya başkentte 3 yıl ikamet etmek.

SENATONUN GÖREVLERİ:

• Kazakistan yüce divanın başkanı ve yüksek derecedeki mahkemelerin yargıçlarının Cumhurbaşkanı tarafından önerilmelerinin ardından atanması veya görevden alınmasını sağlamak.

• Cumhurbaşkanı tarafından atanan ülkenin başsavcısı ve diğer yüksek dereceli savcıların atanmasının onaylanması.

• Yerel makamlarda görev yapacak üst düzey heyetlerin atanmasının onaylanması.

• Yüksek Adalet Konseyi üyeliğine 2 üyenin atanması.

• Senatoya bağlı olarak çeşitli komisyonlar oluşturulmuştur. Bunlar;

1. Yasama ve Anayasa Değişiklik Komisyonu

2. Ekonomik, Mali ve Bütçe Komisyonu

3. Uluslararası Meseleler, Savunma ve Güvenlik Komisyonu

4. Yerel idareler ve Bölgesel Gelişme Komisyonu

MİLLİ MECLİSİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

Milli Mecliste görev yapan milletvekili sayısı 77 kişidir. Milletvekillerinden 10’u çoğunluğu elde eden siyasi parti tarafından, kalan 67 ise doğrudan doğruya genel seçimlerde halk tarafından gizli oyla 5 yıllığına seçilmektedirler. Milletvekili seçilmek için, Kazakistan vatandaşı olmak ve 25 yaşını doldurmak yeterlidir. Milli Meçlisin görevleri;

• Yeni kanun ve kararname önerilerinin araştırılıp karara bağlanması.

• Meclisin onayladığı yasalara yönelik Cumhurbaşkanının itirazlarının değerlendirilmesi.

• Cumhurbaşkanı tarafından önerilen seçim komisyonu başkanı ve üyelerinin atanması ve görevden alınmasını gerçekleştirmek.

• Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilanı.

• Vatana ihanet eden Cumhurbaşkanıyla ilgili suç duyurusunda bulunmak.

• Milli Meclis bünyesinde çeşitli konuları araştıracak ve meclise sunacak komisyonlar oluşturulmuştur. Bunlar;

1. Arazi ve Tarım Komisyonu

2. Yasama ve Yasalarda Yapılacak Değişiklik Komisyonu

3. Milli Savunma, Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu

4. Doğal Kaynaklar ve Çevreyi Koruma Komisyonu

5. Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

6. Kültür ve Toplumsal Gelişme Komisyonu

7. Bölgesel Gelişme ve İktisadi Reform KomisyonuANAYASA KONSEYİNİN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ:

Kazakistan anayasa konseyi 7 üyeden oluşmaktadır. Konseyin üyeleri, Cumhurbaşkanı, Senato Başkanı ve Milli Meclis Başkanı tarafından 6 yıllığına atanırlar. Anayasanın 72. maddesi anayasa konseyinin görevlerini şöyle sıralamıştır;

• Cumhurbaşkanının onayından önce parlamentoda onaylanan yasların anayasaya uygunluğunu araştırmak ve anayasayla uyumlu hale getirmek.

• Parlamentoda onaylanmadan önce uluslararası anlaşmaları araştırmak ve anayasayla uyumlu hale getirmek.

• Anayasanın 88. maddesinde ön görülen mahkemeler ve kararlar ile ilgili araştırmalar yapmak.

• Anayasanın 47. maddesine dayanarak herhangi bir nedenden dolayı görev süresi bitmeden Cumhurbaşkanını görevden almak konusunda nihai kararı vermek.

KAZAKİSTAN’DA FAALİYET GÖSTEREN SİYASİ PARTİLER:

Kazakistan çok partili bir siyasal yapıya sahiptir. Anayasal çerçevede faaliyet gösteren birçok siyasi parti bu ülkede faaliyet yapmaktadırlar. Ülkedeki başlıca siyasi partiler:

• Nur Otan Partisi (Vatan): Bu parti Mart 1999 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Nursultan NAZARBAYEV desteklemek amacıyla Otan partisi olarak kurulmuştur. 22 Aralık 2006 yılında olan 10 sıradışı toplantısında “Otan” partisinin “Nur Otan” Halk Demokratik Partisi olarak adı değiştirildi. Partinin üye sayısı 607.557 .

Partinin hedefi güçlü bir hükümet oluşturmak, demokratik, katılımcı, ekonomik gelişme ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla faaliyet yürütmek, yolsuzlukla mücadele etmektir. Kurulduktan sonra Kazakistan Liberal Partisi, Kazakistan Halkının Birlik Partisi, Demokratik Parti ve 2030 Kazakistan’ın Birliği için Parti gibi partiler Nur Otan Partisine katılmışlardır. Parti Nursultan NAZARBAYEV’i desteklemektedir. Parti Başkanlığını ise 2012 Parlamento seçimlerinden sonra Nurlan NIGMATULLİN seçildi.

• Kazakistan Halk Kongresi Partisi (P.C.K): Bu parti Ekim 1991 yılında bazı örgüt, sivil toplum örgütü ve teşkilatların birleşmesiyle meydana gelmiştir. Bunlardan çevreci hareket Neveda SEMİPALATİNSK, Aral - Asya – Kazakistan Hareketi, Kazakistan Kadınlar Birliği Hareketi, Bağımsız Ticari Birlesu hareketi, Kazakistan Dili Hareketi (Kazakh – tili) v.b kültürel hareketlerin birleşmesinden oluşmuştur. Parti 1991 ve 1995 yıllarında resmi kaydını yaptırmıştır. Partinin hedefi, demokratik bir toplum oluşturmaktır. Özelleştirme, üretimin artırılması, tarımsal ve sanayi kalkınma partinin hedefleri arasındadır. Partinin kurucusu ünlü alim Olcas SÜLEYMENOV’dur.

• Medeni ve Toplumsal Parti: Bu parti Ekim 1998 yılında Aktöbe kentinde kurulmuştur. Ulusal sanayiyi geliştirme, toplumun refah düzeyini yükseltme partinin temel hedefleridir. Partinin kurucusu Azat PRUASHEV’dır.

• Kazakistan Katılım Halk Partisi: Bu parti Aralık 1994 yılında yeni kooperatiflerin oluşması ve köylerin kalkındırılması hedefiyle kurulmuştur. Partinin temel hedefi tarımsal üretimle uğraşanların sorunlarına çözüm bulmaktır. Partinin kurucusu Ömirzak SARSENOV’dur.

• Kazakistan Komünist Partisi: Parti Eylül 1991 yılında eski Komünist Partisinin devamı olarak kurulmuştur. Sosyalizmi hedeflemektedir. Sovyetler Birliğinin tekrar kurulmasının yanı sıra iş, eğitim, konut ve sağlık gibi alanlarda devletin daha aktif rol almasını ön görmektedir. Partinin kurucusu Serikbolsın ABDİLDİN’dir.

• Kazakistan Kuruluş Partisi: Bu parti 1995 yılında faaliyete geçmiştir. Partinin esas hedefi ahlaki ve manevi değeri toplumda yaymak, kadınların aktif siyasete girmesini sağlamak ve siyasi reformları desteklemektir. Partinin kurucusu Altınşaş JAĞANOVA’dır.

• Kazakistan Sosyalist Partisi: Bu parti Eylül 1991’de Komünist partisi kurultayı sırasında faaliyete geçmiştir. Toplumsal reformlar ve insan hakları gibi değerleri benimsemektedir. Partinin başkanı Anatoliy ANTOLOV’dur.

• Siyasi Cumhuriyetçi İşçi Partisi: Parti Eylül 1995’te kurulmuş, Ocak 1996’da kaydedilmiştir. Demokrasi ve demokratik değerleri savunan bu parti, işsizlikle mücadele ve insan hakları gibi değerleri savunmaktadır. Partinin kurucusu Bakıtcan JUMAGULOV’dur.

• Kazakistan Çiftçiler Partisi: Parti 1999 yılının Ocak ayında başkent Astana’da kurulmuştur. Partinin hedefi, tarımın alt yapısını geliştirmek ve vergi sisteminde reform yapmaktır. Parti kısa sürede önemli bir üye sayısına ulaşmıştır. Partinin kurucusu Roman MADNOV’dur.

• Kazakistan Demokratik Partisi (AZAMET): Parti 1996 yılında önce bir siyasi hareket olarak, 1999 yılında ise siyasi bir parti olarak ortaya çıkmıştır. Partinin 21. asır ve kervan diye yayın organları var. Parti, vergilerin düşürülmesinin yanı sıra emeklilerin ve geliri düşük ailelerin sorunlarıyla ilgilenmektedir. Partinin liderleri: Galym ABİLSİİTOV, Murat AVAZOV ve Peter SVOİK’durlar.

• Milli Alaş Partisi: Mayıs 1999 yılında kurulan bu parti, demokratik hukuk devleti ve toplumsal adaletten himaye etmektedir. Partinin kurucusu Sovetkazy AKAYEV’dir.

• Kazakistan Cumhuriyetçi Adalet Partisi: Ocak 1998 yılında Astana’da kurulan partinin hedefi, demokratikleşme ve serbest piyasa ekonomisidir. Partinin başkanı Talgat JANABAYEV’dir.

• Kazakistan Halkının Birliği Hareketi (P.U.K): Kazakistan anayasası gereği Cumhurbaşkanı herhangi bir partiye üye olamamaktadır. Cumhurbaşkanı Nursultan NAZARBAYEV siyasi faaliyetlerini sürdürmek ve seçimler sırasında düşüncelerini hedef ve planlarını, halka yansıtmak amacıyla, 1993 yılında bu teşkilatı kurmuş bulunmaktadır. Bir sivil toplum hareketi gibi çalışan bu birliğin hedefleri, siyasi, ekonomik ve toplumsal değerleri yükseltmek, aydınları desteklemek, kimsesiz çocuklara ve emeklilere daha iyi şartlar hazırlamak ve toplumsal gelişme için ortam yaratmaktır.

BİTİRİRKEN:

Kazakistan bulunduğu coğrafi konum itibariyle, ülkenin büyüklüğü, yer altı ve yer üstü zengin kaynakları, sanayi ve teknolojik gelişmesi, insani ve sosyal gelişmişlik düzeyi, eğitim, okuma yazma yüksek öğreniminin gelişmişliği ve geniş halk kitlelerine yayılması, ulaşım haberleşme ve kentleşme sahalarındaki gelişmişliği, siyasal istikrarı, toplumsal barışın sağlandığı, kurumsallaşmış devlet yapısı ve en önemlisi ülkenin idaresinde bulunan dirayetli, öngörülü ve büyük devlet adamı olma özelliklerini taşıyan Nursultan Abişulı NAZARBAYEV’in ülkenin başında bulunmasından dolayı kısa sürede bağımsızlıktan sonra ortaya çıkan sorunlarını çözmüş, sağlam adımlarla bütün sorunlarının çözüleceği müreffe gelişmiş bir ülke olacağını öngörülen 2030 yılına doğru emin adımlarla ilerlemektedir.

Yukarıda da ayrıntısıyla değindiğimiz ülkenin çok partili, siyasal sistemi yasama erkinin organlarının kurumsallaşması ve onurlu Kazak halkının önümüzdeki dönemlerde meydana gelecek bütün sorunlarını demokratik ve sağ duyulu bir yaklaşımla çözeceğine inancım tamdır. Uzun yıllar Kazakistan’da yaşama şansım olduğundan, bu büyük ülkenin hemen hemen bütününü görme ve gezme fırsatım olduğundan, üstelik ülkemizle kurulmuş olan ortak eğitim kurumları yine Kazakistan’ın kendi üniversitelerinde çalışma ve araştırma imkânları bulduğumdan dolayı Kazak halkını yakından tanıma olanağına kavuştuğumdan dolayı bu onurlu ve gururlu halkın çalışkanlık, tarihten gelen ulusal bilinç ve bilimsel yaklaşımlarla gelişmiş ve demokratik bir ülke inşa edeceklerine ve önümüzdeki yıllarda Asya’da bir yıldız gibi parlayacak olan her yönüyle komşularına örnek teşkil edecek olan Kazakistan’ı inşa edeceklerine dair inancım tamdır.

Yakın gözlemlerime göre Kazakistan’da yaşayan pek çok dini etnik ve farklı düşüncelere sahip insanların yaşamasına rağmen Kazakistan’da asla herhangi bir etnik dinsel ve düşünsel çatışmanın, kargaşanın ve anlaşmazlığın meydana gelmesine ihtimal vermiyorum. Kazak vatandaşlığı ve Kazakistan üst kimliği altında birleşen bütün Kazakistanlılar birleşik, gelişmiş ve üniter bir Kazakistan’dan yanadır. Üstelik yine kendi gözlemlerime dayanarak kesin olarak Kazakistan’da herhangi bir dinsel kökten düşünce ve fikrin gelişme şansı olacağına hiç ihtimal vermiyorum. Köktencilik ve aşırılık gibi siyasal akımların Kazak halkı nezdinde itibar göremeyeceği kanaatindeyim. Eminim önümüzdeki süreçte sosyal devletin gereği olan sosyal, hukuk devletinin gelişmesiyle demokratik yapının daha da sağlamlaşmasıyla Kazakistan dostlarının hayranlık ve gıptayla bakacakları Orta Asya’nın en gelişmiş ülkesi konumuna gelecektir.

DİPNOTLAR

1. Nursultan Abishevich NAZARBAYEV: Nursultan Abishevich NAZARBAYEV 1940 yılında Almata’ya 30 km mesafedeki Çmalgan bölgesinde fakir bir ailede dünyaya gelmiştir. Ailesi savaş yıllarında(1941 – 1945) çok zor olarak yaşamını sürdürmüştür. Babası tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta, annesi Alcan ise fedakâr birisi olarak ailesinin geçimine yardımcı olmaktaydı. Nursultan ailenin ilk çocuğu idi. Daha sonra 3 kardeşi daha oldu. Babası ve annesi onu Kazak tarihiyle daha küçükken tanıştırmış ve Kazakların Milli çalgısı olan “Dombura” çalarak onu zengin Kazak kültürüyle yetiştirmeye çalışmışlardır. Nursultan daha ortaokuldayken Kazakların büyük alimi Abay KONANBAYEV, Muhtar AVAZOV ve Rusların büyük edebiyatçıları Puşkin ve Gorki gibi büyük edebiyatçıların eserlerini okumuştur. 1967 yılında Karaganda Yüksek Teknik Eğitim Merkezinden Ekonomi Uzmanı olarak mezun olmuş. 1992 yılında ise Moskova İşletme Akademisinden İşletme Doktoru unvanını almaya hak kazanmıştır. Nursultan Abishevich NAZARBAYEV genç yaşlarından itibaren çalışmaya başlamıştır, önceleri Temirtav Demir Çelik Fabrikalarında işçi olarak görev yapmış, 1960 yılında ise Karaganda Politeknik Fakültesinden mühendis olarak mezun olmuştur. 1969 dan 19732’e kadar Komünist partisinde faaliyetlere başladı. 1973’den 1984’e kadar Karaganda Demir Çelik Fabrikalarında Komünist Partisi sekreterlik görevini üslendi. 1979 – 1984 yılları arsında Kazakistan Komünist partisi Merkez Komitesi Sekreteri olarak görev yaptı. 1986 – 1989 yılları arasında Kazakistan Bakanlar Konseyi Başkanlığını üslenen Nursultan Abishevich NAZARBAYEV 1989 – 1991 yılları arasında Kazakistan Komünist Partisi 1. Sekreteri olarak görevini sürdürdü. Nursultan Abishevich NAZARBAYEV 1990 yılında Kazakistan Yüksek Sovyet Başkanlığı makamını, 1990 yılından itibarinde Kazakistan Cumhurbaşkanlığı makamını üstenmiştir. Halen bu görevi başarıyla sürdürmektedir.Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 10
Dün Tekil 768
Bugün Tekil 65
Toplam Tekil 3943697
IP 44.212.96.86


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

16 Cemaziye'l-Evvel 1445
Kas m 2023
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Bir Kere Y kselen Bayrak Bir Daha nmez!
(Mehmet Emin RESULZADE)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.692 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu