“Kafkasya: Devlet, Toplum, Siyaset ve Din” Başlıklı Kitap Yazımı Konusunda ÇAĞRI - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi - http://www.turansam.org

“Kafkasya: Devlet, Toplum, Siyaset ve Din” Başlıklı Kitap Yazımı Konusunda ÇAĞRI
Tarih: 15.01.2021 > Kaç kez okundu? 144

Paylaş


1

“Kafkasya: Devlet, Toplum, Siyaset ve Din”

Başlıklı Kitap Yazımı Konusunda

ÇAĞRI

Editörler:

Doç. Dr. Ali Asker // Hukuk, Bölge Çalışmaları

Dr. Didem Çatalkılıç// Tarih

Değerli meslektaşlar, saygıdeğer bilim insanları.

Stratejik konumu itibariyle Avrasya’nın en önemli bölgelerinden biri olarak bilinen Kafkasya, tarihi, siyasi ve kültürel açıdan Türkiye ile yakın ilişkiler içinde olmuştur. Özellikle bölgedeki başat aktörlerin rekabet ettiği 18-20. yüzyıllarda Kafkasya Osmanlı Devleti’nin dış politika yörüngesinde yer alan önemli bir bölgeydi. O dönemde yaşanan olayların gelişim seyrinde İslamî hareketler bölge tarihini etkileyebilecek bir özelliğe sahipti. Günümüzde bölge halklarının önemli bir kısmının Müslümanlardan oluştuğunu, Sovyet sonrası döneminde dini yapılanmaların yeni boyutlarda ortaya çıktığını ve dönüşüm yaşadığını göz önünde bulundurursak, bölge açısından din faktörünün önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler ve bölge araştırmaları alanında Kafkasya’yı konu alan çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların önemine vurgu yaparken hala yetersiz kaldığına, çalışmaların kapsam itibariyle daha derin ve dar çerçevede yürütülmesinin önemli olduğuna dikkat çekmek gerekir.

İslamiyetle 8. yüzyılda Arap-Hazar savaşları esnasında tanışan Dağıstan’ın ardından, komşu Çeçenistan’da İslamiyet Vazaran Azdin, Termol, Bers Şeyh gibi isimler vasıtasıyla yayıldı. 18. yüzyılın sonu, 19. yüzyılın ilk yarısında Müridizm hareketi adı altında İmam Mansur, Taymin Beybulat, Çulik Gendergenoy, Şeyh Taşu Hacı, İsa Gendergenoy, Şeyh Gazi Hacı, Şeyh Kunta Hacı gibi isimler Çeçenler arasında İslamiyet’in yayılmasında ve yerleşmesinde öncü oldular. Aynı dönemde, Dağıstan İmamları Gazi Muhammed, Hamzat Bek, Hacı Murat, İmam Şamil dönemlerinde ve İmam Şamil’in naipleri Ahverdili Muhammed, Danyal Sultan ve Muhammed Emin; 1877’de Dağıstan’da çıkan ayaklanmanın ardından Albeg Hacı,

2

Abrek Zelimhan, Zandaklı Hacı Alibek, Sogratlı Abdurrahman, Muhammed Hacı, Seyfullah Kadı Başlar, Necmeddin Gotsinski, Uzun Hacı gibi isimler 19. yüzyılın son çeyreğinde Kuzey Kafkasya’da sufi hareket içinde yer aldılar. Bu süreç 1917 Ekim Devrimi’ne kadar uzandı. Sovyetler Birliği döneminde baskıcı totaliter rejimin hükümranlığı değişik merhalelerde farklı şekilde kendini hissettirmiş, devlet-din ilişkileri kendine özgü şekilde düzenlenmiştir. Kafkaslarda Dağlı Cumhuriyeti ve Azerbaycan Halk Cumhuriyeti (1918-1920) dönemlerinde de din-devlet ilişkilerinin mahiyetini ortaya çıkarmanın önemli olduğunu da ayrıca vurgulamak gerekmektedir.

1991’de Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının akabinde Kuzey Kafkasya coğrafyasında İslami hareketler tekrar hız kazandı. Bölgede Kadirlik, Şazeliye ve Nakşibendi tarikatları tekrar etkinleşti. Yaşanan Çeçen savaşları, Vahabiliğin ortaya çıkışı ve Kafkas Emirliği’nin mevcut durumu sadece Kafkasya coğrafyasını değil uluslararası siyaseti de etkileyen bir durumdur. Çeçenistan’ın bu durumuna ek olarak günümüzde düşük yoğunlukta da olsa çatışmaların devam ettiği Dağıstan pek çok tarikat liderine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir.

Güney Kafkasya’da din-devlet ve toplum ilişkileri konusunda literatürde görece fazla yayın olmasına rağmen, bu alanda önemli bir boşluk söz konusudur. Dolayısıyla , konuya ilişkin yapılacak her bir çalışma yayınlamayı düşündüğümüz kitaba önemli katkı yapacaktır.

Makul bir süre içinde yayınlamayı düşündüğümüz “Kafkasya: Devlet, Toplum, Siyaset ve Din” konulu kitap çalışmamızın, bu alandaki literatüre, siz değerli bilim insanları sayesinde önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Lütfen, önerilen konu başlığını, özetinizi (300-400 kelime), adınızı ve unvanınız ve çalıştığınız kurumu didem.catalkilic@hotmail.com adresine 30 Ocak 2021 tarihine kadar gönderin.

Makalelerin son gönderim tarihi: 30 Nisan 2021.

Lütfen konu belirlerken aşağıdaki hususlara dikkat edelim:

1. Yazacağınız makale daha önce her hangi bir şekilde tarafınızdan yayımlanmamış makale olmalı.

2. Kitap için hazırlanan biçimsel ve yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı

3. Makalelerin hacmi 6000-8000 arasında olmalı.

Metnin içeriği aşağıda belirttiğimiz bir sistematik yapıya sahip olacaktır:

3

Konu Başlığı

Giriş - 1000 kelime (yaklaşık)

Birinci ve diğer bölümler – 6000 kelime

Sonuç: 500-1000 kelime (yaklaşık)

Kaynakça / Referanslar/Ek’ler

Yazarlardan en azından birinin Ph.Dr. unvanına sahip olması şarttır.

YAZIM KURALLARI

KÂĞIT KULLANIMI VE YAZI ALANI

- Yazı alanı, kâğıdın sol ve sağ kenarlarından 2.5 cm, üst ve alt kenarlarından ise 2.5 cm boşluk bırakılacak biçimde düzenlenmelidir.

YAZI KARAKTERİ VE BOYUTU

- Times New Roman yazı karakterinde ve 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Yazı karakteri ve punto büyüklüğü bakımından metin içinde tutarlılık olmalıdır.

- Her noktalama işaretinden sonra bir vuruşluk ara verilmelidir.

- Vurgulanmak istenen kelimeler veya cümleler “italik” olarak yazılmalıdır.

SATIR ARALIĞI

- Metin içinde 1.15 satır aralığı, tablo ve eklerin yazımında tek satır aralığı bırakılmalıdır.

- Her bir kaynak kendi içinde tek satır aralığında yazılmalı, kaynaklar arasında tek satır aralığı ve 0 nk boşluk bırakılmalıdır. Doğrudan alıntılarda kullanılacak satır aralıkları için “Alıntılar” başlığını inceleyiniz.

SAYFA NUMARALARI

- Sayfa numaraları, birbirini izleyecek biçimde son metin satırı veya dipnot satırından 1.5 satır aralığı aşağıya, sayfa sağına konulmalı ve 11 punto ile yazılmalıdır. Sayfa numaralarının önüne ve arkasına çizgi vb. bir karakter konulmamalıdır.

PARAGRAFLAR

Metin, soldan ve sağdan iki yana yaslanarak yazılmalıdır. Paragrafların ilk satırlarındaki girinti 1cm olmalı; paragraflar arasında boşluk 6nk olmalıdır. Paragraflar tek cümleden

4

oluşmamalıdır. Yeni sayfaya geçerken paragrafın bölünmesi söz konusuysa sayfa sonunda en az iki satırlık cümle bulunmasına dikkat edilmelidir.

RAKAMLAR

- Metin içinde tek basamaklı sayılar yazıyla (bir, iki, üç gibi); iki basamaklı sayılar ise rakamla (10, 11, 12 gibi) yazılmalıdır. Sıralama belirten durumlarda her sayı rakamla (1., 2., 3. gibi) yazılmalıdır.

- Ondalık sayıların gösteriminde nokta kullanılmalı ve zorunlu durumların dışında noktadan sonra iki basamağa (5.25, 7.86, 3.62 gibi) yer verilmelidir.

- Cümleye rakamla başlanmamalı, rakamla başlanması zorunlu durumlarda ise rakam, yazıyla yazılmalıdır.

ALINTILAR

- Metin içinde üç veya daha az satırdan oluşan kısa ve doğrudan alıntılar “tırnak işareti içinde” (italik değil) verilmelidir.

Örnek: Bu durumu Aliya İzzetbegoviç “Okumak özgürlüğe uçmaktır” sözüyle en iyi şekilde ifade der.

- Üç satırı geçen (blok) doğrudan alıntılar, metnin bir alt satırına geçilerek tek satır aralığında, 2cm soldan girintili ve tırnak işareti içine alınmadan (italik değil) yazılmalıdır.

Örnek:

İstihbaratı dikkate almayan bir devlet yönetiminin, gözleri bağlı şekilde maraton koşmaya çalışan bir sporcudan hiçbir farkı yoktur. Böyle bir sporcu nereye gittiğini, rakiplerini, önünde mi arkasında mı olduğunu, ne kadar koştuğunu, özetle hiçbir şeyi bilmeden koşar.1

DİPNOTLAR

- Dipnot numarası verirken 1, 2, 3, 4, … gibi rakamlar kullanılmalıdır.

- Dipnotlar; Times New Roman yazı karakterinde, 10 punto büyüklüğünde, iki yana yaslanarak ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

- Birden fazla dipnot varsa aralarında tek satır aralığı bırakılmalıdır.

KAYNAKLAR

1 Ümit Özdağ, İstihbarat Teorisi, Kripto Yayınları, Ankara, 2018, s.22.

5

Kaynakların gösterimine ilişkin kurallar aşağıda belirtilmiştir:

• Yazar unvanları kaynaklarda yer almaz.

• Birden çok yazarlı yazılmış yapıtlarda, yazarlar virgül ile ayrılır.

• Kitap adları italik yazılır.

• Süreli yayınlarda dergi adları italik yazılır.

• Yayınevlerinin adları kısaltılmaz.

• Editörlü Türkçe ve İngilizce kitaplarda, editör sayısının tek olduğu durumlarda editörü belirtmek için “(Ed.)” kısaltması kullanılır. Editör sayısının birden fazla olması durumunda Türkçe kitaplarda “(Editörler)” ifadesi, İngilizce kitaplarda ise “(Eds.)” kısaltması kullanılır.

• Çeviri yapıtlarda, yazar adı ve yapıt adından sonra çevirenin adı verilir.

• Baskı bilgisi varsa yapıt adından sonra parantez içinde baskı bilgisi verilir.

• Süreli yayınlarda dergi adından sonra cilt (italik), sayı numarası ve sayfa numaraları verilir.

- NOT: Kaynaklar alıntılama yapılmış eserin orijinal dilinde verilecektir:

Örnek:

Али Аскер, Севиндж Алиева, Северный Кавказ в Османо-Российском соперничестве: на пути к самоидентификации. Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 2012 (ss. 107-137)

Tek yazarlı kitap:

Dipnotta:Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek:

Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan Milli Kimlik İnşasına, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s.35.

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

Örnek:

Köroğlu, Erol, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan Milli

Kimlik İnşasına, İletişim Yayınları, İstanbul 2004.

İki Yazarlı ve Üç Yazarlı kitaplarda aynı sistem devam ettirilecek:

Örnek:

İnci Enginün, Zeynep Kerman, Bütün Eserleri/Ahmet Haşim, Dergâh Yayınları, İstanbul 1991, s.25.

6

Kaynakçada: Birinci Yazarın Soyadı, Adı ve İkinci Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

Örnek:

Enginün İnci, Kerman Zeynep, Bütün Eserleri/Ahmet Haşim, Dergâh Yayınları, İstanbul 1991.

Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:

Dipnotta:Birinci Yazarın Adı Soyadı ve Diğerleri, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Örnek:

Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları,İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 2007, s.104.

Kaynakçada:Birinci Yazarın Soyadı, Adı, İkinci Yazarın Adı Soyadı, Üçüncü Yazarın Adı Soyadı ve Dördüncü Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Yayın Evi, Basım Yeri Yıl.

Örnek:

Kut, Günay vd. Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları,İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 2007.

Çevirili Kitap:

Dipnotta: Yazarın Adı Soyadı, Kitabın Adı, Çeviren Yazarın Adı Soyadı (Çev.), Yayın Evi, Basım Yeri Yılı, Sayfa Numarası.

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, Kitabın Adı, Çeviren (çev.), Yazarın Adı Soyadı, Yayın Evi, Basım Yeri Yılı.

Cemil Hasanlı, Soğuk Savaşın Sınav Meydanı: Türkiye-SSCB İlişkileri (Çeviren. Ali Asker), Bilgi Yayınları, Ankara 2011.

Ansiklopedi:

Dipnotta: Yazarın Adı Soyadı, “Konunun Adı”, Ansiklopedi Adı, Yayın Evi, Yayın Yeri Yılı, Cilt No, Sayfa Numarası.

7

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, “Konunun Adı”, Ansiklopedi Adı, Cilt No, Yayın Evi, Yayın Yeri Yılı.

Tebliğler

Ali Asker, Rusya Birinci Dünya Savaşında: Toplum ve Elitler. İçinde: I. Dünya Savaşı’nda Karadeniz ve Kafkasya, Askeri, Siyasi ve Sosyal Gelişmeler (Editörler: Mehmet Okur, Bahadır Güneş, Ülkü Köksal), Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon 2017 (ss. 533-554).

Tek Yazarlı Süreli Yayınlar:

Dipnotta: Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin Adı”, Süreli Yayının Adı, Cilt No. (Türkçe Rakam), Sayfa Numarası.

Ali Asker, “Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler”, 2023 Dergisi, Sayı: 111, Temmuz 2010 (ss. 54-58).

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, “Makalenin Adı”, Süreli Yayının Adı. Cilt No. (Türkçe Rakam), Makalenin Sayfa Aralığı.

Asker Ali, “Herkesin Sınıfta Kaldığı Ders: Kırgızistan Olaylarında Okunması Gerekenler”, 2023 Dergisi, Sayı: 111, Temmuz 2010 (ss. 54-58).

Yazarsız Süreli Yayınlar:

Dipnotta: Süreli Yayının Adı, “Makalenin Adı”, Cilt No. (Türkçe Rakam), Sayfa Numarası.

Kaynakçada: Süreli Yayının Adı, “Makalenin Adı”, Cilt No. (Türkçe Rakam), Makalenin Sayfa Aralığı

Yayınlanmamış Tezler:

Dipnotta: Yazarın Adı Soyadı, “Tezin Adı”, (Tezin Türü “Yayınlanmamış Yüksek Lisans-Doktora Tezi”), Hazırlandığı Üniversite Enstitü, Yer Yıl), Sayfa Numarası.

8

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, “Tezin Adı”, (Tezin Türü “Yayınlanmamış Yüksek Lisans Doktora Tezi”, Hazırlandığı Üniversite Enstitü), Yer Yıl.

Gazete (Yazarlı):

Dipnotta: Yazarın Adı Soyadı, “Başlık Adı”, Gazetenin Adı, Tarih (gün-ay-yıl).

Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı, “Başlık Adı”, Gazetenin Adı, Tarih (gün-ay-yıl).

Gazete (Yazarsız):

Dipnotta: Gazetenin Adı, “Başlık Adı”, Tarih (gün-ay-yıl).

Kaynakçada: Gazetenin Adı, “Başlık Adı”, Tarih (gün-ay-yıl).

Gazete (Yazarsız ve Başlıksız):

Dipnotta: Gazetenin Adı, Tarih (gün-ay-yıl).

Kaynakçada: Gazetenin Adı. Tarih (gün-ay-yıl).

Makale

Başlıktaki ve alt başlıktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eğer varsa özel adların ilk harfleri büyük yazılır. Makale veya bölüm başlığı italik yapılmaz, tırnak içinde verilmez. Başlığın sonuna nokta konur.

Örnek (Dergide makale), Tek yazarlı:

Ali Asker, Rusya’da Yabancılar ve Yabancılaşan Vatandaşlar Zenofobi Kıskacında, TYB Akademi (Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi), Bahar, 2016 (ss. 173-186).

Örnek (Dergide makale), İki yazarlı:

Ali Asker, Marziye Memmedli, “Arap Baharı”nda Rusya’nın Libya Politikası: Moskova’nın Çifte Tutumu, Yeni Türkiye Dergisi, Orta Doğu Özel Sayısı, Yıl: 22, Sayı: 87, Ocak-Haziran 2016 (ss. 584-590).

Kitap Bölümü Örnekleri

Ali Asker, İbrahim Fevzi Güven, “Türkiye ve Rusya’nın Balkan Politikalarında ‘Yumuşak Güç’ Unsuru (1990 Sonrası Dönem)”, Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi

9

Üzerine Akademik Analizler: Türkiye ve Dünyadan Akademik Örnekler (Editörler: Ayhan Nuri Yılmaz-Gökmen Kılıçoğlu), Nobel Yayınları, Ankara 2018 (ss. 207-234).

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 11
Dün Tekil 533
Bugün Tekil 363
Toplam Tekil 3268219
IP 54.236.58.220


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

19 Recep 1442
Mart 2021
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Ben sadece asil bir ailenin evladı olmakla değil, fakat asil bir milletin evladı olmakla gururluyum.
(ATİLLA)


Ekle Çıkar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.502 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu